Klaipėdos energija : Apie bendrovę : Veiklos rezultatai

Veiklos rezultatai

 

2015 m. socialinės atsakomybės ataskaita

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2015 m. RAS ataskaitų

 

2015 m. šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, EUR

Audituota

 Sąnaudų straipsniai Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)
Rezervinės galios užtikrinimasPerdavimasMažmeninis aptarnavimas
I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 14 977 555,54 518,13 3 819,35  844,00
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti    7 708 133,39    256,86  1 900,97  420,40
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 408 800,58  16,58  291 821,51  26,89
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 36 742,14 1,68  57 740,38  2,45
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 726,94 0,02 150,91 0,04
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 983 907,04 16 384,29 1 330 579,97 80 899,42
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 489 847,59 111 668,67 515 181,57 13 879,84
VIII. Personalo sąnaudos 2 430 475,04 396 446,33 1 449 705,32 400 874,74
IX. Mokesčių sąnaudos 157 457,20 41 912,15  533 004,07 1 545,48
X. Finansinės sąnaudos 36 978,17 733,61 5 113,70 4 799,58
XI. Administracinės sąnaudos 66 415,84 1 820,58 13 090,09 2 819,75
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 0 0 1 761,29 396 768,04
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0  0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 42 489,99 3 751,32 44 672,88 8 554,27
XV. Nepaskirstomos sąnaudos    0 0 0 0
XVI. Iš viso 27 339 529,46 573 510,22 4 248 542,01 911 434,90

 

Bazinės šilumos kainos sąnaudų suvestinė

AB "Klaipėdos energija" bazinės šilumos kainos nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.O3-422 ir galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Eil.Nr.PavadinimasMato vnt.Iš visoGamybaPerdavimasPardavimas
1. Patiekta šilumos į tinklą tūkst. MWh 1.014,6 1.014,6    
1.1 pagaminta šilumos savo šaltiniuose tūkst. MWh 777,6 777,6    
1.2 perkama šiluma tūkst. MWh 237,0 237,0    
2. Technologiniai perdavimo nuostoliai tūkst. MWh 124,3   124,3  
3. Šiluma savo reikmėms tūkst. MWh 5,8   5,8  
4. Šilumos naudingas pardavimas tūkst. MWh 884,5  884,5 884,5 884,5
5. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 180.095,4 178.815,4 1.280,0  
5.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 134.453,6 134.453,6    
5.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 4325,0 3144,6 1180,4  
5.4. Vanduo technologijai tūkst. Lt 481,7 382,1 99,6  
5.5. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt 40.835,1 40.835,1    
6. Pastoviosios sąnaudos tūkst. Lt 29.915,8 15.082,0 12.181,5 2.652,3
6.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 7.056,7 2.606,2 2.290,7 2.159,8
6.1.1. remonto sąnaudos tūkst. Lt 2.622,9 1.606,0 1.016,9  
6.2. Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Lt 6.471,9 2.856,8 3.615,1 0
6.3. Darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Lt 10.246,3 6.691,9

3.178,8

375,6
6.4. Socialinio draudimo įmokos tūkst. Lt 3.174,4 2.073,2 984,8 116,4
6.5. Mokesčiai tūkst. Lt 2.602,0 676,6 1.924,9 0,5
6.6. Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt 364,5 177,3 187,2  
7. Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 3.931,6 2.297,0 1.537,4 92,7
8. Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos perdavime tūkst. Lt     1132,3  
9. Technologinių nuostolių sąnaudos perdavime tūkst. Lt     24.265,3  
10. Būtinosios sąnaudos iš viso*: tūkst. Lt 213.942,8 196.194,4 40.396,5 2.745,0
10.1. pajamos gautos iš konkurencinių vartotojų tūkst. Lt        
11. Savikaina ct/kWh 24,19 19,34 4,57 0,31
12. Pelnas tūkst. Lt 5.210,0 1.871,5 3.201,0 137,2
12.1 Pelno norma % 2,4      
13. Būtinosios pajamos** tūkst. Lt 219.152,8 198.065,9 43.597,5 2.882,2
14. Nustatyta kaina ct/kWh 24,78 19,52 4,93 0,33

 

Šilumos pardavimas pagal sektorius

 

2015

2014

2014

2013

2013 

2012

2012

 

tūkst. MWh

tūkst. MWh

 

tūkst. MWh

 

tūkst. MWh

 

Buitiniai vartotojai      

527,87

543,152

 

573,26   592,86  

Pramonė

20,223

51,809

 

66,52   65,599  

Kiti

149,257

154,479

 

166,33   171,51  

Iš viso:

727,35

749,44

  806,11   829,969  

 

tūkst. 

EUR

tūkst. Lt

tūkst. 

EUR

tūkst. Lt

tūkst. 

EUR

tūkst. Lt

tūkst. 

EUR

Buitiniai vartotojai

27,4

115,358

33,41

140,101 40,576 152,427 44,146

Pramonė

2,282

10,089

2,922

15,213 4,406 15,847 4,59

Kiti

7,953

33,064

9,576

41,002

11,875

43,498 12,598

Iš viso

37,635

158,511

45,908

196,316 56,857 211,772 61,333

 

DUOMENYS APIE ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

Straipsnio pavadinimas

Mato Vnt. Metai
  2015 2014 2013
Veiklos pajamos tūkst. EUR
59,6 64,1 68,2
Veiklos sąnaudos tūkst. EUR
32,7 28,2 34,9

 

2015 m.  karšto vandens tiekimo sąnaudos, Eur

Audituota

 

Sąnaudų straipsniai

Karšto vandens

tiekimas

. Šilumos įsigijimo sąnaudos 28,36
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 14,07

III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0,91
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 13 878,26
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 4 031,46
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 563,85
VIII. Personalo sąnaudos 11 094,29
IX. Mokesčių sąnaudos 17,01
X. Finansinės sąnaudos 57,23
XI. Administracinės sąnaudos 98,47
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 1 536,62
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 56,95
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0
XVI. Iš viso 31 377,48

 

2015 m.  šildymo sistemų einamosios priežiūros sąnaudos, Eur

Audituota

 

Sąnaudų straipsniai

Šildymo sistemų

einamoji priežiūra

I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 50,44
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 25,90
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 1,53
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0,07
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 1 675,32
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 4 497,71
VIII. Personalo sąnaudos 45 053,72
IX. Mokesčių sąnaudos 509,58
X. Finansinės sąnaudos 77,19
XI. Administracinės sąnaudos 162,36
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 189,05
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 1 128,73
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0
XVI. Iš viso 53 371,60

 

Parama

2016 m.

 

2014 m. metinė atskaitomybė su nepriklausomo auditoriaus išvada

2014 m. finansinė atskaitomybė

2013 m. finansinė atskaitomybė

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekamas vadovaujantis LR energetikos ministro 2009m. lapkričio mėn. 26d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašu ir priede patvirtintu šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašu ir darbų atlikimo periodiškumu.

Pastatų šildymo ir k.v. sistemų priežiūra yra vykdoma pagal pasirašytą Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (priežiūros) sutartį.

Informacija apie konkretaus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, pajamas, sąnaudas, atliktus darbus yra pateikiama gavus šilumos vartotojo paklausimą.

Dėl informacijos kreiptis:

  • tel. 8 (46) 39 22 59,  el. p. klenergija@klenergija.lt
  • tel. 8 (46) 39 27 25,  el. p. rajonine@klenergija.lt