Vykdomi projektai

2012-11-02

Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijos projektas

Atsižvelgiant į nuolat brangstančias gamtines dujas, siekiant prisidėti prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje bei mažinti Lietuvos priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro ir apsirūpinant šilumos energija konkurencinga kaina, pradėtas vykdyti AB "Klaipėdos energija" valdomos Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijos projektas.

Pateikus paraišką bei LR Ūkio ministerijai skyrus finansavimą, 2012-10-12 buvo pasirašyta trišalė projekto "AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant naują 16 MW biokuro katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu" finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-02-063 su LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Projektui įgyvendinti skirta iki 6000000,00 Lt (šešių milijonų litų), neįskaitant PVM, finansavimo lėšų parama, finansavimo intensyvumas iki 40,01 proc. Finansavimo šaltinis - 2007-2013 m. ES struktūrinė parama - Sanglaudos fondo lėšos.

Projektas atitinka Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai".

Projekto metu, siekiant didinti šilumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių kiekį, Klaipėdos rajoninėje katilinėje, esančioje Šilutės pl. 26, Klaipėda, planuojama pastatyti naują apie 16 MW vandens šildymo katilą su 3,8 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. Projekto valdymą ir administravimą atlieka AB "Klaipėdos energija" personalas. Jis valdys projektą ir teikiamą finansinė paramą, tikrins projekto rezultatų kokybę, ruoš projekto mokėjimų prašymus bei prižiūrės ir kontroliuos projekto įgyvendinimo grafiką. Projektas vykdomas be partnerių.

 

2012 05 09

Baigtas įgyvendinti projektas "Užkūrimo ir degimo proceso automatizavimas, degiklio, kondensacinio ekonomaizerio įrengimas VŠK Nr. 3 Gargždų ŠTR katilinėje Nr. 4"

Projekto vykdytojas - AB "Klaipėdos energija".

Akcinei bendrovei "Klaipėdos energija" priklausančioje Gargždų šilumos tiekimo rajono 4-oje katilinėje pabaigtas dar vienas šilumos energijos taupymo projektas - vandens šildymo katilui įrengtas naujas degiklis ir kondensacinis ekonomaizeris.

Projekto tikslas - mažinti aplinkos oro taršą toksinėmis medžiagomis, taupant gamtinius išteklius bei mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO 2 ) išmetimą.

Projekto veikla - Rekonstrukcijos metu senas katilo degiklis buvo pakeistas nauju, šiuolaikiniu, mažos azoto oksidų (NO x ) generacijos degikliu ir įrengta saugaus katilo užkūrimo sistema bei atnaujinta degimo proceso valdymo automatika, o esamo 45 m aukščio mūrinio kamino vidinių paviršių apsaugai nuo drėgmės buvo įrengtas nerūdijančio plieno įdėklas.

Po rekonstrukcijos katilas atitinka Europos Komisijos ir Europos Tarybos rekomenduoto dokumento "Geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) dideliems deginimo įrenginiams" reikalavimus. Pagal išmetamus teršalus katilas atitinka griežtąją, įsigaliosiančią nuo 2016 metų, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES "Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (TIPK)".

Bendra projekto kaina - 943 800 litų, iš kurių subsidijos suma - 517 680 litų. AB "Klaipėdos energija" į projektą investavo 426120 litų savo lėšų. Projektas buvo vykdomas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų.

 

2011-10 -12

Baigtas įgyvendinti projektas "KLAIPĖDOS MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MAGISTRALIŲ "4P" IR "5P" MODERNIZAVIMAS JŲ EFEKTYVUMUI IR PATIKIMUMUI DIDINTI" (projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-02-002)

Projekto tikslas - užtikrinti kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą Klaipėdos mieste, siekiant didinti energetinių išteklių vartojimo efektyvumą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Projekto uždavinys - modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus Klaipėdos mieste.

Projekto veikla - Šilumos tiekimo tinklų magistralių "4P" ir "5P"rekonstrukcijos darbai.

Rekonstrukcijos metu numatoma senus šilumos tiekimo tinklus pakeisti į vamzdynus paklotus nekanaliniu būdu. Šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos darbų metu numatoma pakeisti 1,52 km magistralinių šilumos tiekimo tinklų (dvigubų), kurių skersmuo yra nuo 300 iki 500 mm. Vidutinis rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų diametras yra lygus 415 mm. 100 proc. modernizuojamų vamzdynų sudaro magistraliniai vamzdynai.Numatoma, kad projekto įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius rekonstruojamose šilumos trasose net iki 65,8 %, t.y. vidutiniškai 2226,2 MWh/metus, kurie susidaro tik dėl šilumos izoliacijos rūšies. Šilumos tinklų modernizacija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Klaipėdos miesto vartotojams. Sėkmingas šio projekto gyvendinimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.

Bendra projekto suma - virš 4 mln. Lt.

Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo paramos suma - 1978310 Lt.

 

 

2011-08-30

Baigtas įgyvendinti projektas "Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų magistralės ,,2P" modernizavimas, siekiant didinti jos efektyvumą bei patikimumą" (projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-02-001).

Projekto vykdytojas - AB "Klaipėdos energija".

Projekto tikslas - užtikrinti kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą Klaipėdos mieste, siekiant didinti energetinių išteklių vartojimo efektyvumą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Projekto uždavinys - modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus Klaipėdos mieste.

Projekto veikla - Šilumos tiekimo tinklų208, 81 mmagistralės ,,2P" rekonstrukcijos darbai.

Rekonstrukcijos metu seni šilumos tiekimo tinklai pakeisti į vamzdynus, paklotus nekanaliniu būdu. Šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos darbų metubuvo pakeisti 2, 082 km magistralinių tinklų Šilutės pl. ir skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų Dubysos g., Baltijos pr., Debreceno g., Taikos pr., kurių skersmuo yra nuo 65 iki 350 mm. Vidutinis rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų diametras yra lygus 248 mm. 54 proc. modernizuojamų vamzdynų sudaro magistraliniai vamzdynai, kita dalis - skirstomieji. Numatoma, kad projekto įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius rekonstruojamose šilumos trasose net iki 65,6 %, t.y. vidutiniškai 2028,5 MWh/metus. Jie susidaro tik dėl šilumos izoliacijos rūšies. Šilumos tinklų modernizacija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Klaipėdos miesto vartotojams. Sėkmingas šio projekto gyvendinimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.

Bendra projekto suma - virš 4 mln. Lt

Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo paramos suma - 1 664 754 Lt.

Klaipėdoje tęsiama šilumos tinklų rekonstrukcija

2011-05-12

AB "Klaipėdos energija" pasirašė tris sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos finansavimo. Iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Vyriausybės fondų šiemet uostamiesčio šilumos trasų atnaujinimui bus skirta virš 5 mln. litų paramos. Dar apie 4 milijonus litų savo lėšų investuos AB "Klaipėdos energija".

Naujų trasų vis daugiau

Klaipėdos mieste iš viso yra apie 215 kilometrų šiluminių trasų, iš kurių maždaug 130 kilometrų tarnauja daugiau nei 20 metų. Tokių trasų patikimumas kasmet mažėja, tad AB "Klaipėdos energija" sistemingai keičia senus vamzdynus į naujus - izoliuotus poliuretanu ir atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus bei Europos standartus. AB "Klaipėdos energija" ką tik baigė Europos regioninės plėtros fondo ir bendrovės lėšomis finansuojamo investicinio projekto "Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų magistralės ,,1P" modernizavimas, siekiant didinanti jos efektyvumą bei patikimumą" darbus. Vykdant šį projektą pernai Klaipėdoje pakeisti 2 kilometrai susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Taikos prospekte, Bangų, Galinio Pylimo, Baltikalnio, Tilžės, Mokyklos gatvėse. Pagal specialistų skaičiavimus, rekonstravus šias trasas bendrovė sumažino šilumos nuostolius magistralėse iki 1910 MWh per metus, o kuro bus sutaupoma apie 180 t n.e. (tonų naftos ekvivalento). Investicijos į trasų atnaujinimą ne tik taupo išlaidas elektrai, vandeniui, avarijų likvidavimui bei šiluminių trasų remontui, tačiau prisideda ir prie supančios aplinkos kokybės gerinimo bei gamtos išteklių taupymo - mažinamas anglies dvideginio (CO2) ir azoto oksidų (NOx) emisijų patekimas į aplinką.

Sandarios trasos mažina šilumos kainą

Nuolat atnaujindama vamzdynus ir tiekimo įrangą AB "Klaipėdos energija" šilumos nuostolius tinkluose sumažino iki 13 procentų - tai vienas geriausiu rodikliu Lietuvoje. Pavyzdžiui, panašaus klimato Skandinavijos valstybėse vidutiniai šilumos nuostoliai trasose yra apie 12 procentų. Mokantiems už šilumos tiekimo paslaugas trasų rekontrukcija taip pat naudinga. Kuo mažesni nuostoliai - tuo mažesnė šilumos kaina visiems AB "Klaipėdos energija" klientams. Siekiant išlaikyti panašų technologinį šilumos tinklų lygį, Klaipėdoje kasmet planuojama pakeisti apie 5 kilometrus vamzdynų. Šiemet naujų šilumos tinklų rekonstrukcijos darbams numatyta skirti 15, 3 mln. litų, o 2012 - 2014 metų laikotarpiu - 50,5 mln. litų. Šiuo metu iš AB "Klaipėdos energija" ir ES skiriamų lėšų uostamiestyje jau pradėti šilumos tinklų atnaujinimo darbai. Iki rudens vyks magistralių ,,2P", ,,4P" ir ,,5P" rekonstrukcijos projektai Baltijos ir Taikos prospektuose, Šilutės pente, Dubysos, Debreceno, Vingio, Smiltelės, Kuncų ir kitose Bandužių mikrorajono gatvėse. Šių darbų finansavimui bus skirta virš 3, 6 mln. litų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Bendra atliekamų šių objektų rekonstrukcijos darbų sąmata - 7,7 mln. litų. Rekonstrukcijos metu bus pakeista virš 3,5 km susidėvėjusių šilumos tiekimo vamzdynų.