Skelbiama stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atranka

Skelbiama atranka į akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ (Bendrovė) stebėtojų tarybos vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje arba turinčio kompetenciją finansų srityje (finansų valdymo, finansų analizės ar audito), vietą.

 Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 140249252, adresas: Danės g. 8, LT 92109, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.klenergija.lt

Atranką inicijuojantis subjektas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija – įgyvendinanti akcininko (akcijų valdytojo) teises ir pareigas Bendrovėje.

Bendrovės strategijos santrauka, akcininko lūkesčių raštas ir stebėtojų tarybos nario veiklos sutarties projektas skelbiami Bendrovės internetinėje svetainėje.

Apie stebėtojų tarybą

Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, iš kurių: 4 nariai, turi atitikti kandidatų į valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus; 2 nariai deleguojami kito Bendrovės akcininko – UAB „Fortum HEAT Lietuva“; 1 narys –  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovas.

Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas narys renkamas iki Bendrovėje veikiančios stebėtojų tarybos, sudarytos 2019 m. 4 (ketverių) metų laikotarpiui, kadencijos pabaigos. 

Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomam nariui nustatytinas fiksuotas 10 proc. Bendrovės vadovui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui.

REIKALAVIMAI KANDIDATUI

Nepriklausomumo kriterijai

turi nebūti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš Bendrovės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Bendrovės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į Bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

turi nebūti Bendrovės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos Bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant Bendrovę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Kompetencijų matrica

1.

Bendrieji reikalavimai

Reikalavimo pobūdis

1.1.

Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas

Privaloma

1.2.

Vadovo ar vadovydės lygio darbo patirtis

Privaloma

1.3.

Patirtis kolegialaus valdymo ir / ar priežiūros organo nario pareigose

Vertinama

2.

Specialieji reikalavimai

 

2.1.

Kompetencijai strateginio planavimo ir valdymo srityje:

ne mažesnė kaip 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo srityje patirtis

Privaloma

2.1.

Kompetencijai finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje:

ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis

Privaloma

2.2.

Bendrovių veiklos valdymo, rizikų valdymo, kontrolės ir priežiūros išmanymas bei patirtis

Vertinama

2.3.

Bendrovių veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis

Vertinama

2.4.

Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis

Vertinama

2.5.

Lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai

Vertinama

2.6.

Komunikabilumas, gebėjimas kritiškai mąstyti bei aiškiai dėstyti mintis, pristatyti susistemintą informaciją

Vertinama

3.

Vertybiniai reikalavimai

 

3.1.

Nepriekaištinga reputacija

Privaloma

3.2.

Neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas

Privaloma

3.3.

Per pastaruosius 5 metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo

Privaloma

3.4.

Nebūti susijusiam su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas

Privaloma

Pateikiami dokumentai

kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);

kandidato gyvenimo aprašymas;

kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 Terminai ir kontaktai

Dokumentų pateikimo terminas – 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Bendrovės atrankos paskelbimo, t. y. iki 2020 m. spalio 19 d. įskaitytinai.

Dokumentus prašome siųsti: [email protected], temoje nurodant “KE stebėtojų tarybos nario atranka“. Kontaktai pasiteirauti: Alina Mikalauskė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, tel. 846 39 60 41.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

ATRANKOS PROCEDŪROS

Atranką vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų narių atrankos komisija.

Atsižvelgiant į komisijos rekomendacijas, stebėtojų tarybos narį renka Bendrovės Visuotinis akcininkų susirinkimas.

Atranką inicijuojantis subjektas prieš skiriant kandidatą į Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, turi teisę kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją.

Atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 (Aprašas 1), nuostatomis ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-146 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašu (Aprašas 2).

Nuorodos:

Aprašas 1

Aprašas 2

Stebėsenos agentūros interneto svetainėje skelbiama informacija apie atrankas