Projektai

Anksčiau vykdyti projektai

2023-04-25

Projektas „Elektrostatinio filtro įrengimas Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6“

AB „Klaipėdos energija“ įvykdė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos finansuojamą projektą „Elektrostatinio filtro įrengimas Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6“ pagal 2021-09-01 pasirašytą subsidijos teikimo sutartį Nr. LAAIF-S-4(2021) su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projektas įgyvendintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-430 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. d1-702 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo kryptis“ pakeitimo“ bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437.

Projektas prisideda prie Klaipėdos miesto aplinkos oro kokybės gerinimo ir bendrų teršalų išmetimų mažinimo iš AB „Klaipėdos energija“ šilumos gamybos šaltinių.

AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninėje katilinėje, adresu Šilutės pl. 26, Klaipėdoje, (KRK) eksploatuoja du biokuro katilus po 8 MW. Prie šių katilų dūmų kanalų yra įrengti multiciklonai bei bendras dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Iki šiol katilai veikė be elektrostatinio filtro.

Projekto vykdymo metu buvo įrengtas elektrostatinis filtras EF-3 bendras abiem katilams, kuris užtikrins dūmų srauto išvalymą nuo kietųjų dalelių iki 10 mg/m3 dūmuose po degimo procesų. Šis įrenginys įrengtas KRK teritorijoje prie katilinės pastato. Filtras įrengtas dūmų kanale, po katilų multiciklonų prieš dūmų kondensacinį ekonomaizerį (DKE) ir taip prisidės ne tik prie ženklaus kietųjų dalelių sumažinimo, bet ir prie DKE eksploatavimo sąnaudų sumažinimo. Skaičiuojama, kad bus sumažinti kietųjų dalelių išmetimai per kaminą 140,6555 tonų per metus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugsėjo mėn. – 2023 m. balandžio mėn.

Projekto vertė – 1 048 408,14 Eur be PVM,

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos subsidijos lėšos – 178 600,00 Eur.

2020 01 15

AB „Klaipėdos energija“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2020-01-14 pasirašė dar dvi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų sutartis, pagal kurias įmonė įsipareigoja įgyvendinti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų projektus. Bendra projektų vertė – 2.706 tūkst. eurų su PVM. Projektų, finansuojamų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą. Rekonstravimo darbus numatoma vykdyti 4Š šilumos trasų magistralių atkarpose Klaipėdos mieste bei P. Cvirkos, Klaipėdos ir Pušų gatvių šilumos trasų atkarpose Gargždų mieste. Planuojamas projektų įgyvendinimo terminas – 2021 metų pabaiga.

  1. Projektas Klaipėdos miesto 4Š magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4Š-25 iki kameros 4Š-17, nuo kameros 4Š-10 iki kameros 4Š-13 rekonstravimas, paramos suma – iki 822.500 eurų. Projekto metu numatoma apie 897 m senų šilumos tiekimo tinklų pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Tai padidins šilumos tiekimo patikimumą 3979 vartotojams ir sumažins šilumos nuostolius apie 937,59 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas apie 159,39 t/metus.
  2. Projektas Gargždų miesto šilumos tinklų P. Cvirkos g. 33/Klaipėdos g. 29 nuo ŠK 4-6 iki ŠK 4-88, nuo ŠK 4-3 iki ŠK 4-7, nuo ŠK 4-7 iki Pušų g. 49 rekonstravimas, paramos suma – iki 490,50 eurų. Projekto metu numatoma apie 723 m senų šilumos tiekimo tinklų pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Tai padidins šilumos tiekimo patikimumą 1190 vartotojams ir sumažins šilumos nuostolius apie 569,24 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas apie 96,77 t/metus.

2019 12 23

2019 m. gruodžio 19 d. AB „Klaipėdos energija“ pasirašė dvi Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektų finansavimo sutartis su Viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra. Iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo uostamiesčio šilumos trasų atnaujinimui iš viso bus skirta 2,11 mln. eurų finansinės paramos. Dar tiek pat savo lėšų investuos AB „Klaipėdos energija“.

Projektai: „Klaipėdos miesto 2P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 2P-48 iki kameros 2P-52 rekonstravimas“ ir „Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-26 iki kameros 2P-52, nuo KRK kolektorinės iki kameros 4P-4, šilumos tinklų RK-2 iki KRK kolektorinės rekonstravimas“ įgyvendinami pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Senų ir susidėvėjusių magistralinių ir skirstomųjų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų „2P“ ir „4P“ ruožai bus rekonstruojami 2020-2021 m. Projektų vykdymo metu ketinama pakeisti apie 2,2 km vamzdynų su seno tipo izoliacija į šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus atitinkančius pramoniniu būdu su poliuretano izoliacija pagamintus vamzdynus.

2018 07 26

AB „Klaipėdos energija“ vykdo tris Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamus katilinių rekonstravimo projektus, vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemone „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“. Projektų įgyvendinimo metu 2018-2019 metais numatoma įrengti 8 MW biokuro garo katilą su kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu Lypkių rajoninėje katilinėje (Lypkių g. 13, Klaipėdoje) bei du po 8 MW biokuro katilus su kondensaciniais dūmų ekonomaizeriais Klaipėdos rajoninėje katilinėje (Šilutės pl. 26, Klaipėdoje).

Projektų veiklos – iškastinį kurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas ar modernizavimas pritaikant naudoti biokurą taip padidinat šilumos gamybos efektyvumą ir sumažinant iškastinio kuro vartojimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Nauji įrenginiai pakeis šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas. Kiekvieno projekto apimtyje numatoma įrengti 9,9 MW suminės galios šilumos gamybos pajėgumus, kuriais bus pagaminta ~ 48236 MWh/metus, bei sumažės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekis ~ 8553 t/metus. Bendra projektų vertė – 9.434 tūkst. eurų su PVM:

  1. „AB „Klaipėdos energija“ Lypkių RK rekonstrukcija, įrengiant 8 MW biokuro garo katilą su kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu“, paramos suma – iki 1.534.416 eurų;
  2. „AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos RK rekonstrukcija, įrengiant 8 MW biokuro katilą Nr. 1 su kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu“, paramos suma – iki 1.571.700 eurų;
  3. „AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos RK rekonstrukcija, įrengiant 8 MW biokuro katilą Nr. 2 su kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu“, paramos suma – iki 1.571.700 eurų.

2018 07 20

AB „Klaipėdos energija“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2018-04-20 ir 2018-05-25 pasirašė keturias Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų sutartis, pagal kurias įmonė įsipareigoja įgyvendinti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų projektus. Bendra projektų vertė – 4.673 tūkst. eurų su PVM. Projektų, finansuojamų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą. Rekonstravimo darbus numatoma vykdyti 1P, 4P ir 6P šilumos trasų magistralių atkarpose Klaipėdos mieste. Planuojamas projektų įgyvendinimo pabaigos terminas – 2019 metų pabaiga.

  1. Projektas „Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-11 iki Lypkių rajoninės katilinės kolektorinės rekonstravimas“, paramos suma – iki 795.347 eurų. Projekto metu numatoma apie 897 m senų šilumos tiekimo tinklų pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Tai padidins šilumos tiekimo patikimumą 64.251 vartotojams ir sumažins šilumos nuostolius apie 1092 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas apie 138 t/metus.
  2. Projektas „Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-24 iki kameros 4P-26 rekonstravimas“, paramos suma – iki 473.367 eurų. Projekto metu numatoma apie 723 m senų šilumos tiekimo tinklų pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Tai padidins šilumos tiekimo patikimumą 8.835 vartotojams ir sumažins šilumos nuostolius apie 568 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas apie 72 t/metus.
  3. Projektas „Klaipėdos miesto 6P magistralinių šilumos tinklų nuo taško „A” (prie Joniškės g.) iki kameros 6P-15 rekonstravimas“, paramos suma – iki 497.369 eurų. Projekto metu numatoma apie 432 m senų šilumos tiekimo tinklų pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Tai padidins šilumos tiekimo patikimumą 64.251 vartotojams ir sumažins šilumos nuostolius apie 458 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas apie 58 t/metus.
  4. Projektas „Klaipėdos miesto skirstomųjų šilumos tinklų iš 1P magistralės rekonstravimas“, paramos suma – iki 497.369 eurų. Projekto metu numatoma apie 565 m senų šilumos tiekimo tinklų pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Tai padidins šilumos tiekimo patikimumą 3.310 vartotojams ir sumažins šilumos nuostolius apie 176 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas apie 22 t/metus.

2018 05 25

AB „Klaipėdos energija“ vykdo projektą „Klaipėdos miesto 1P magistralinių šilumos tinklų  nuo kameros 1P-13 (1P-2b) iki 1P-4, nuo 1P-4 iki 1P-8, nuo 1P-8 iki 1P-9a, nuo 1P-9a iki 1P-12 rekonstravimas“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo – iki 1.295.719 eurų.
Projekto tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą Klaipėdos mieste.
Projekto metu numatoma apie 1876 m senų šilumos tiekimo tinklų pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Tai padidins šilumos tiekimo patikimumą 11.439 vartotojams ir sumažins šilumos nuostolius apie 888,85 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas apie 111,94 t/metus.
Planuojamas projekto įgyvendinimo pabaigos terminas – 2018-11-30.

2018 03 14

Projektas „Klaipėdos miesto magistralinių šilumos tinklų RK-1 nuo KRK iki KRK kolektorinės ir 2P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 2P-46 iki 2P-48 rekonstravimas“

Šiais metais AB „Klaipėdos energija“ užbaigė dar vieną Europos Sąjungos finansuojamą projektą pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra”.

Projekto metu buvo rekonstruoti Klaipėdos miesto 2P magistralinių šilumos tinklų atkarpos nuo kameros 2P-46 iki 2P-48 Taikos prospekte ir RK-1 nuo KRK iki KRK kolektorinės Šilutės plente. Seni šilumos tiekimo tinklai pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Įgyvendinus projektą rekonstruota ~563 m šilumos tinklų. RK-1 nuo KRK iki KRK kolektorinės ruože rekonstruotas šilumos apskaitos mazgas. Atlikti darbai sumažina šilumos nuostolius ~280 MWh/metus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. liepos mėn. – 2018 m. vasario mėn.

Visi rangos darbai bei yra baigti. Šiuo metu atliekamos teisinio registravimo procedūros.

Projekto vertė – 1.082 tūkst. Eur be PVM, ES finansinės paramos lėšos – 503 tūkst. Eur.

2018 01 18

Baigtas projekto „Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų  nuo kameros 4P-4 iki 4P-6,  nuo M-11 iki 4P-11, nuo 4P-11 iki 4P-14 rekonstravimas“ įgyvendinimas

AB „Klaipėdos energija“, siekdama gerinti sąlygas šilumos energijos vartotojams, didinti įmonės veiklos efektyvumą, mažinti šilumos nuostolius perdavimo tinkle ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams, baigė įgyvendinti dar vieną šilumos tinklų rekonstravimo projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projektas įvykdytas vadovaujantis Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” priemone Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra”.

Finansinė parama teikiama, pasirašius finansavimo sutartį VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

Projekto metu buvo rekonstruoti Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-4 iki 4P-6, nuo M-11 iki 4P-11, nuo 4P-11 iki 4P-14 ruožai Šilutės plente. Seni šilumos tiekimo tinklai pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Įgyvendinus projektą rekonstruota ~1.322 m šilumos tinklų. Atlikti darbai padidina šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę vartotojams ir sumažina šilumos nuostolius ~925,5 MWh/metus.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. gegužės-rugpjūčio mėn.

Visi rangos darbai bei teisinio registravimo procedūros yra baigti.

Projekto vertė – 1.489 tūkst. Eur be PVM, ES finansinės paramos lėšos – 739 tūkst. Eur.

2017 10 20

AB „Klaipėdos energija“ kloja trasas miesto ateičiai

Šilumą miestui gaminanti ir tiekianti AB „Klaipėdos energija“ šiemet atnaujino daugiau nei 7,3 kilometro šiluminių trasų. Tarp jų rekonstruota ir per Pievų, Zarasų, Plytinės gatves besidriekianti 655 metrų magistralinė šilumos tinklų atkarpa, kuri neišvengiamai pasitarnaus būsimųjų klaipėdiečių gerovei.

„Šiluma iš Danės gatvėje esančios mūsų katilinės į šiaurinę miesto dalį tiekiama dviem magistralinėmis trasomis, iš kurių viena buvo pastatyta dar 1985 metais. Būtent šią, 32 metų senumo atkarpą, šiemet pakeitėme, kad ateityje šilumos tiekimas būtų sklandus, taupus ir patikimas“, – pasakojo Arūnas Smaguris, AB „Klaipėdos energija“ Šilumos tiekimo tarnybos vadovas.

Pasak A.Smagurio, Klaipėdos vystymo planuose numatyta, kad uostamiestis sparčiai plėsis link Palangos, todėl centralizuotai tiekiamos šilumos poreikis čia smarkiai išaugs.

Skaičiuojama, jog pakeitus vamzdynus naujais šioje trasos dalyje šilumos nuostoliai sumažės beveik 760 megavatvalandžių (MWh) per metus.

Informacija apie projektą:

Šiaurinės miesto dalies magistraliniai šilumos tinklai atnaujinti vykdant projektą „Klaipėdos miesto 4Š magistralinių šilumos tinklų  nuo kameros  4Š-8 iki kameros 4Š-10 rekonstravimas“, kurį iš dalies finansavo ES Sanglaudos fondas.

Projekto vertė – 788 tūkst. Eur be PVM, ES finansinės parama – 392 tūkst. Eur, likusi dalis – 398 tūkst. Eur – AB „Klaipėdos energija“ lėšos. Finansinė parama suteikta pasirašius finansavimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

Projektas įgyvendintas 2017 m. gegužės-rugpjūčio mėnesiais. Šiuo metu visi rangos darbai yra baigti, vyksta teisinio registravimo procedūros.