Kaina

VKEKK nutarimas dėl naujų bazinių šilumos kainų

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalimi, 2009 m. liepos 8 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau-Taryba) nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, 2018 m. lapkričio 29 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-411 ,,Dėl AB ,,Klaipėdos energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis, 2023 m. spalio 30 d. Valdybos protokoliniu sprendimu Nr.  23/521 nustatytu šilumos gamybos ir (ar) tiekimo baziniu pajamų lygiu, AB ,,Klaipėdos energija“ įstatų 5.5.1 straipsniu, šilumos kainas nustato AB ,,Klaipėdos energija“ generalinis direktorius.

Kainų archyvas

Informacija apie šilumos kainos dedamąsias dalis

Informacija apie karšto vandens kainos dedamąsias dalis

Dienolaipsniai (DL)

Dvinarė kaina

Vartotojai gali mokėti už šilumą ištisus metus (pastovų mėnesinį mokestį plius atsiskaitymai už suvartotą šilumą) arba mokėti taip, kaip ir dabar – tik už suvartotą energiją. Pirmuoju atveju kaina bus dvinarė, antruoju – vienanarė. Abiem atvejais vartotojai turėtų mokėti vienodai, skirsis tik mokėjimų sumos išdėstymas per metus. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė suminė šilumos kaina. Šilumos vartotojas, pateikęs prašymą šilumos tiekėjui prieš vieną mėnesį, ne šildymo sezono metu gali pasirinkti vienanarę arba dvinarę kainą. Kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus ir turi galioti ne trumpiau nei vienerius metus.