Šilumos perdavimo tinklai

Paslaugų sustabdymai ir atnaujinimai

Bendrovė, siekdama sumažinti dėl laikino paslaugų stabdymo susijusius nepatogumus, gyventojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimą informuoja ir trumposiomis SMS žinutėmis. Vartotojai, norintys gauti tokio tipo pranešimus, kviečiami susisiekti su Klientų aptarnavimo centru Tel. +370 46 392 222, el. p. [email protected] 

Adresai, kuriuose laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo

2024 m. vykdomų hidraulinių bandymų informacija

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos

Žemiau pateikiama informacija apie parengtus ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktus tvirtinti AB „Klaipėdos energijos“ šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planus.

Apsaugos zona – AB „Klaipėdos energijai“ nuosavybės teise nepriklausančiame žemės sklype įrengto šilumos perdavimo tinklo ir jo technologinių priklausinių apsaugai skirta teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tai tam tikri ūkinės veiklos apribojimai ar draudimai nustatytoje apsaugos zonoje.

Nuo 2020 m. įsigaliojęs Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įpareigojo visus inžinerinės infrastruktūros valdytojus, tarp jų ir AB „Klaipėdos energiją“, iki 2022 m. gruodžio 31 d. suregistruoti eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugai taikomas apsaugos zonas (2022 m. pabaigoje šis terminas pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.).

Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministro patvirtintas Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „Klaipėdos energija“ kontaktinė informacija: Danės g. 8, Klaipėda LT-92109, tel. (8 46) 410 859, el. paštas [email protected]interneto svetainė www.klenergija.lt.

Plano rengėjas  –  VĮ Registrų centras Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovą Evaldą Lukšą el. p. [email protected] arba tel. 8 659 13 447.

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Šilumos perdavimo tinklų planas

Klaipėdos miesto pietinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministro patvirtintas Klaipėdos miesto pietinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „Klaipėdos energija“ kontaktinė informacija: Danės g. 8, Klaipėda LT-92109, tel. (8 46) 410 859, el. paštas [email protected]interneto svetainė www.klenergija.lt.

Plano rengėjas  –  VĮ Registrų centras Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovą Evaldą Lukšą el. p. [email protected] arba tel. 8 659 13 447.

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Klaipėdos miesto pietinėje dalyje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

SŽNS Planas

Temperatūriniai grafikai

Šildymo sezonas

Šildymo sezono metu termofikacinis vanduo  į Klaipėdos ir Gargždų miestų centralizuotus šilumos tiekimo tinklus  yra tiekiamas pagal paaukštintą kokybinio reguliavimo šilumos tiekimo grafiką. Šis grafikas yra skirtas šilumos tinklams, kuriais tiekiama šiluma vartotojų  šildymo ir uždarų karšto vandens sistemų poreikių tenkinimui. Sudarant temperatūrinius grafikus šilumos šaltiniams, yra įvertinami šilumos nuostoliai trasų vamzdynuose iki šilumos vartotojo. Temperatūrinis grafikas šilumos vartotojams nurodo tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio temperatūras vartotojo šilumos įvade. Temperatūrinį grafiką pastato vidaus šildymo sistemai prižiūrėtojas sudaro individualiai, įvertinęs pastato energetines charakteristikas.

Termofikacinio vandens temperatūra užduodama keturis kartus paroje pagal vietinius, registruojančius lauko oro temperatūrą, prietaisus. Pasikeitus lauko oro temperatūrai, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra pas vartotoją bus užtikrinta 6 val. laikotarpyje.

Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 – 60 o C.

Nešildymo sezonas

Nešildymo sezono metu paduodamo termofikacinio vandens temperatūra šilumos vartotojo įvade turi būti ne mažesnė kaip  65 oC. Yra leidžiami temperatūros nukrypimai ne ilgiau kaip 3 valandoms per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 oC. Siekiant išvengti legioneliozės infekcijos protrūkių, nešildymo sezono metu pagal patvirtintą grafiką vartotojų karšto vandens sistemose yra vykdomos termošoko procedūros. Tam tikslui miesto šilumos tinkluose paduodama termofikacinio vandens temperatūra yra pakeliama iki 75 oC.