Asmens duomenų tvarkymas

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Siekdami užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, šiuo pranešimu informuojame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Informacija apie tvarkomus duomenis, jų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą.

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Jūsų asmens duomenys Teisiniai pagrindai
1. Šilumos ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei su tuo susijusių teisinių prievolių viešiesiems šilumos ir karšto vandens tiekėjams vykdymo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie nekilnojamojo turto objektą, duomenys, susiję su paslaugų teikimu, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai
 • duomenys tvarkomi todėl, kad tai būtina su Jumis sudarytų sutarčių vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.)
 • duomenys tvarkomi vykdant Bendrovės teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose (BDAR 6 str. 1 d. (c) p. (konkretūs teisės aktai – LR Šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir kt.)
 • asmens kodas tvarkomas tik turint Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
2. Mokėjimų už paslaugas apskaičiavimo ir administravimo bei įsiskolinimų administravimo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie nekilnojamojo turto objektą, duomenys, susiję su paslaugų teikimu, informacija apie asmenų kreditingumą, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai
3. Kitų teisės aktuose numatytų viešojo šilumos ir karšto vandens tiekėjo teisinių prievolių ir sutarčių su trečiaisiais asmenimis vykdymo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai
4. Prašymų nagrinėjimo bei informacijos apie bendrovės veiklą ir teikiamas paslaugas teikimo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie turtą, sandorius, šeiminę bei turtinę padėtį, suvartojimo rodikliai, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai arba kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate, teikdami prašymus, klausimus ir pan.
5. Tiesioginės rinkodaros ir klientų apklausų organizavimo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai
 • tvarkoma tik turint Jūsų sutikimą, t.y.  BDAR 6 str. 1 d. (a) p. nurodytu pagrindu
6. Bendrovės aptarnavimo bei teikiamų konsultacijų telefonu kokybės, prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimo, kylančių ginčų nagrinėjimo, operatyvaus avarijų ir gedimų nustatymo ir likvidavimo tikslu Telefono numeris, pokalbio data ir laikas, kita informacija, kurią pateikiate telefoninio pokalbio metu
 • Tvarkoma Bendrovės, Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų teisėtiems interesams ginti (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.)
 • Telefono pokalbių įrašai tvarkomi tik turint Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
7. Bendrovės turto bei asmenų apsaugos nuo galimų neteisėtų veiksmų ir nelaimingų atsitikimų tikslu Vaizdo įrašas

 1. Duomenų valdytojas – Akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, juridinio asmens kodas 140249252, adresas Danės g. 8, Klaipėda, el. pašto adresas [email protected].
 2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai nurodyti Bendrovės interneto svetainėje klenergija.lt.
 3. Asmens duomenų gavėjai. Teisės aktų numatytais atvejais duomenys gali būti teikiami valstybės ar vietos savivaldos institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, namus administruojantiems subjektams.
 4. Asmens duomenų tvarkytojai. Atskiriems duomenų tvarkymo veiksmams atlikti Bendrovė turi teisę savo nuožiūra pasitelkti duomenų tvarkytojus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 5. Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų) ir, pagal poreikį arba kai tai nustatyta teisės aktuose, – trečiųjų asmenų (valstybės registrai, savivaldos institucijos, bendrojo naudojimo objektų valdytojai, projektų rengėjai, IS Infostatyba ir kt.)
 6. Asmens duomenų saugojimo terminas. Asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nurodytais terminais ar Bendrovės dokumentacijos plane nurodytais terminais. Kiti asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga aukščiau numatytiems tikslams pasiekti. Asmens duomenų saugojimo terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Detalesnė informacija apie saugojimo terminus – klenergija.lt skelbiamuose dokumentuose.
 7. Informacija apie Jūsų teises nurodyta bendrovės interneto svetainėje klenergija.lt skelbiamose Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse
 8. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
 9. Skundų teikimas. Jeigu manote, kad Jūsų teisės, susijusios su bendrovės atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, Jūs turite teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).