Veiklos sritys

AB „Klaipėdos energija“ gamina ir parduoda:

  • Gyventojams ir įmonėms šilumos energiją patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui.
  • Pramonės įmonėms – garą technologijai.

Superka:

  • Šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų (UAB „Geoterma“, UAB „Pramonės energija“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Izobara“, UAB ,,Baltijos elektrinių investicijos“, UAB „Fortum Klaipėda“).

Prižiūri ir remontuoja:

  • Gyvenamų namų (Gargždų mieste), įmonių, organizacijų ir socialinės paskirties pastatų šildymo bei karšto vandens sistemas.

Energijos gamyba

AB „Klaipėdos energija“ yra didžiausia energijos gamintoja Vakarų Lietuvoje ir pagrindinė energijos tiekėja Klaipėdoje. Įmonė aprūpina šiluma 80 proc. uostamiesčio šilumos vartotojų: 49 pramonės objektus, 1195 biudžetines ir valstybines organizacijas, 2363 verslo  ir viešąsias įstaigas,  daugiau nei 69 tūkst. buitinių vartotojų bei tiekia šilumą Gargždų miestui. Bendrovė per metus parduoda per 1 mln. MWh šiluminės energijos. Šilumos energija gaminama vandens šildymo ir garo katilais.

Klaipėdos m. katilinėse (Elektrinėje, Klaipėdos rajoninėje katilinėje, Lypkių rajoninėje katilinėje, katilinėse Nr. 1, 2) sumontuoti 8 vandens šildymo ir 10 garo katilų. Bendra naudojama šiluminė galia – 775 MW.

Paupių katilinėje sumontuoti 5 vandens šildymo katilai. Bendra naudojama šiluminė galia – 3 MW.

Tauralaukio katilinėse sumontuoti 28 vandens šildymo katilai. Bendra naudojama šiluminė galia – 1,32 MW.

Gargždų šilumos tinklų katilinėse sumontuota 14 vandens šildymo katilų ir 1 kogeneracinė jėgainė. Bendra naudojama šiluminė galia – 54,7 MW.

Termofikacinio vandens (šildymui ir karšto vandens gamybai) ir garo gamybai katiluose naudojamas miesto vandenviečių ir Danės upės vanduo (elektrinėje), kuris po cheminio apdorojimo tiekiamas į katilus. Vanduo katiluose šildomas dujomis arba mazutu.

Vandens šildymo katiluose pašildytas vanduo siurbliais tiekiamas į miesto įvadinius termofikacinio vandens tinklus pagal temperatūros grafiką, kuris sudaromas įvertinus lauko oro temperatūrą ir vėjo greitį. Vartotojų įrenginiuose ataušęs termofikacinis vanduo patenka į grįžtamuosius termofikacinio vandens tinklus ir vėl tiekiamas į katilus, taigi procesas vyksta uždaru ciklu.

Garo katiluose vanduo virsta reikiamos temperatūros bei slėgio garu ir tiekiamas miesto vartotojams bei į įmonės garo turbinas. Garotiekiuose susidaręs kondensatas grąžinamas atgal į katilinę.

Elektros energija gaminama Gargždų šilumos tinklų rajono katilinėje Nr. 4  kogeneracinėje jėgainėje ir naudojama savo reikmėms.

Pagrindinis bendrovės katilinių kuras yra gamtinės dujos (72 proc.), biokuras (27 proc.), o rezervinis – mazutas (1 proc.).

Gamtinės dujos tiekiamos iš miesto magistralinių ir kvartalinių tinklų ir patenka į įmonės dujų reguliavimo punktus. Mazutas tiekiamas geležinkelio cisternomis ir saugomas 4 mazuto rezervuaruose elektrinėje, 7 – Klaipėdos rajoninėje katilinėje bei 6 rezervuaruose Lypkių rajoninėje katilinėje.

 

Gamtinių dujų tiekimas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. O3-1 AB „Klaipėdos energija“ išduota  Energetikos veiklos licencija Nr. L2-39(GDT), kuria bendrovei suteikta teisė verstis gamtinių dujų tiekimo veikla. 2015 m. ir 2016 m. pirmame ketvirtyje bendrovė gamtinių dujų tiesiogiai vartotojams nepardavė ir gamtinėmis dujomis prekiavo tik gamtinių dujų biržoje.
Bendrovė neturi viešai skelbtinos informacijos, kurią privalėtų skelbti pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3 761 „Dėl Viešai skelbiamos Informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.