Aplinkosauga

AB „Klaipėdos energija“ ypatingą dėmesį skiria aplinkosaugai. Bendrovė sistemingai investuoja į aplinkos taršos mažinimą. Per 2019 – 2021 metus į energijos gamybos ir tiekimo įrangos modernizavimą investuota virš 22,2 mln. eurų. Klaipėdos rajoninėje katilinėje Šilutės pl. įrengtas vienas pirmųjų Lietuvoje absorbcinis šilumos siurblys, iš biokuro katilų dūmų išgaunantis šilumos energiją. Per metus šis įrenginys papildomai pagamina per 5360 MWh šilumos ir tuo pačiu sumažina vizualinę taršą iš bendrovės kaminų – šaltesnis garas greičiau išsisklaido ore, nepasiekdamas Klaipėdos gyvenamųjų kvartalų.

Apie 90 procentų bendrovės centralizuotai patiekiamos šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių. AB „Klaipėdos energija“ šilumos gamybos ir tiekimo procesas laikomas vienu iš mažiausiai aplinką teršiančių energijos gamybos procesų, o tiekiama šiluma atitinka A++ energinio naudingumo klasės pastatų reikalavimus.

Bedrovės veiklos procesai atitinka tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus. Integruota kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos  valdymo sistema apima visas pagrindines bendrovės veiklos sritis: šilumos gamybą, perdavimą ir pardavimą, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

AB „Klaipėdos energija“ vadovaudamasi LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, vykdo į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringą ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą, pagal monitoringo programas, kurios suderintos su aplinkos apsaugos atsakingomis institucijomis.

AB „Klaipėdos energija“ užtikrina, kad su iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų ir išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimo duomenimis būtų supažindinta visuomenė.

2022 metų aplinkos monitoringo ataskaita

2021 metų aplinkos monitoringo ataskaita

2020 metų aplinkos monitoringo ataskaita