Informacija apie šildymo paslaugas

Už šildymo kokybę ir racionalų šilumos ūkio aptarnavimą daugiabučiame name yra atsakinga namo šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinti įmonė. Kas yra Jūsų namo šildymo sistemų prižiūrėtojas, galite sužinoti čia.

Visais namo vidaus šilumos ūkio priežiūros klausimais – kodėl vienuose butuose karšta, o kituose šalta, kodėl nešyla gyvatukas, dėl racionalaus šilumos vartojimo ir pan. – klientai turi kreiptis į namą prižiūrinčios organizacijos darbuotojus (namo administratorių, bendrijos pirmininką).

Už ką atsako prižiūrėtojas?

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:

  • už reikiamą temperatūrą butuose,
  • už karšto vandens temperatūrą,
  • už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą,
  • už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą,
  • už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

Jeigu norite pakeisti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, reikia kreiptis į daugiabučio namo administratorių arba bendrijos pirmininką.

Kaip pasirinkti prižiūrėtoją?
1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Jį Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdytojas – daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai – ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) civilinė sutartį. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

2. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos atskirai.

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo buitiniams vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartį.

 

Specialus leidinys apie šilumos ūkį „Šilumos vartotojo vadovas“

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos