Veiklos valdymas

AB „Klaipėdos energija“ įstatai

Akcininkų lūkesčiai

Korupcijos prevencija

Paramos teikimo tvarka

Informacijos saugos valdymo politika

AB „Klaipėdos energija“ – trys vadybos kokybės sertifikatai

2006 m. vasarį tarptautinės ,,Bureau Veritas“ sertifikavimo įstaigos padalinio Bureau Veritas Certification Lietuva auditoriai patvirtino, kad AB „Klaipėdos energija“ atitinka tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.

Integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema apima visas pagrindines AB „Klaipėdos energija“ veiklos sritis: šilumos gamybą, perdavimą ir pardavimą, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

Įmonė savo veiklą vykdo Klaipėdos ir Gargždų miestuose.

Sertifikuota bendrovės kokybės vadybos sistema reiškia, kad ji atitinka tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus ir visi griežtai reglamentuoti procesai įmonėje valdomi jais vadovaujantis. Įmonės vadybos sistema nuolat audituojama ir tobulinama.

Įdiegusi kokybės vadybos sistemą, AB „Klaipėdos energija“ siekia užtikrinti vartotojų poreikius, mažindama šilumos nuostolius šildymo trasose, šilumos energijos savikainą, renovuodama vartotojų šilumos punktus.

Aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas ISO 14001 liudija, kad AB „Klaipėdos energija“ veikla aplinkos apsaugos požiūriu tampa skaidresnė. Sertifikuota bendrovė atidžiai seka teisės aktų reikalavimų vykdymą, valdo bei įsipareigoja gerinti jos daromą poveikį aplinkai, kurioje gyvena Klaipėdos miesto ir jo apylinkių bendruomenė. Aplinkos apsaugos vadybos sistema leis bendrovei plėsti ekologišką centralizuotos šilumos tiekimą, jos gamybai, tiekimui bei vartojimui naudojant šiuolaikines technologijas. Nuolatinė aplinkos apsaugos priežiūra padės sumažinti įmonės veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

2012 metų kovo mėnesį AB „Klaipėdos energija“ vadovams įteiktas trečiasis tarptautinis sertifikatas – OHSAS 18001. Tai – darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus darbo kontrolės sistema, skirta padėti organizacijoms parengti darbuotojų saugos ir sveikatos politiką ir tikslus.

Kadangi 2021 m. kovo mėn. nustojo galioti OHSAS 18001 sertifikatai, todėl mūsų bendrovė sėkmingai sertifikavosi pagal naujojo ISO 45001:2018 reikalavimus ir toliau  ketina demonstruoti atitikimą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartui.

ISO 45001:2018 nurodo darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemos reikalavimus ir pateikia nurodymus dėl jo naudojimo, kad bendrovė galėtų užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas, užkertant kelią su darbu susijusioms traumoms ir blogai sveikatai, taip pat aktyviai tobulinant organizacijos vadybos sistemos našumą.

UAB ,,Bureau Veritas Lit”, atlikusi bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų sertifikavimo auditą, 2024 m. kovo 5 d. išdavė trejus metus galiojančius sertifikatus, patvirtinančius atitikimą ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartams.

AB ,,KLAIPĖDOS ENERGIJA”

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS

 P O L I T I K A

AB ,,Klaipėdos energija” siekia būti pirmaujančia energijos gamybos ir tiekimo bendrove Klaipėdos regione, išsaugančia ir plėtojančia aplinkosauginiu požiūriu racionaliausią ir perspektyviausią, centralizuotą šilumos tiekimą. Šilumos gamybai, tiekimui ir vartojimui bendrovės taiko šiuolaikines technologijas ir įrenginius bei užtikrina saugią ir sveiką darbo aplinką darbuotojams.

Mes:

  • orientuojame bendrovės veiklą klientų poreikių tenkinimui, gerbiame jų nuomonę ir interesus, operatyviai reaguojame į pastabas, skundus ir prašymus, geriname kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumą bei rezultatyvumą, vykdome Lietuvos Respublikos privalomus teisinius ir kitus prisiimtus reikalavimus;
  • ugdome bendrovės darbuotojų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sąmoningumą, keldami darbuotojų kvalifikaciją, skatindami kūrybinę iniciatyvą ir skirdami tam būtinus išteklius;
  • taupome gamtinius išteklius, efektyviai ir racionaliai naudodami žaliavas ir medžiagas;
  • skiriame reikalingus išteklius, vykdydami sužeidimų, susirgimų, atliekų susidarymo, kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką mažinimo ir taršos prevenciją bei antrinį atliekų panaudojimą;
  • geriname darbo aplinką, siekdami dirbti be avarijų ir mažindami pavojingus žmogui veiksnius;
  • teikiame prioritetą ekologiškai švaresniam kurui ir jį deginame prisilaikydami reikalavimų;
  • įtraukiame tiekėjus ir rangovus į mūsų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos vykdymą, siekdami gerinti tiekiamų produktų ir paslaugų kokybę bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai;
  • informuojame visuomenę apie bendrovės veiklos poveikį aplinkai.

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika, tikslai, uždaviniai ir programos yra nustatyti ir numatytu laiku vertinami, kad užtikrinti atitikimą keičiantis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos bei bendrovės reikalavimams.

Bendrovės vadovybė atsakinga už tai, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama visų mūsų darbuotojų visuose veiklos lygiuose, įskaitant ir dirbančius įmonės vardu, būtų prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims.