Dėl AB ,,Klaipėdos energija“ lapkričio mėn. šilumos kainos

Dėl AB ,,Klaipėdos energija“ lapkričio mėn. šilumos kainos

 

AB ,,Klaipėdos energija“ šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama kiekvieną mėnesį vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau-Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau-Metodika) nuostatomis. Kintamoji šilumos kainos dedamoji perskaičiuojama taikant praėjusio mėnesio gamtinių dujų, mazuto ir biokuro kainas ir įvykusio šilumos supirkimo aukciono vidutinę superkamos šilumos kainą.

2017 m. perskaičiuota lapkričio mėn. šilumos kaina 5,16 ct/kWh (be PVM), lyginant su 2017 m. spalio mėn. šilumos kaina 4,14 ct/kWh (be PVM), didėja 24,6 proc. Kainos išaugimą sąlygoja 34,1 proc. išaugusi kintamoji šilumos kainos dedamoji. 2017 m. lapkričio mėn. šilumos kaina perskaičiuota taikant 2017 m. rugsėjo mėn. pirkto kuro kainas ir šilumos supirkimo aukcione nustatytą lapkričio mėn. vidutinę superkamos šilumos kainą.

Bendrovė gamtines dujas perka iš UAB ,,LITGAS“. Kainų skaičiavimuose yra taikoma gamtinių dujų (žaliavos) įsigijimo ir metinė transportavimo kaina. Lapkričio mėn. šilumos kainos skaičiavime taikoma rugsėjo mėn. gamtinių dujų kaina  (vadovaujantis Metodika) nesikeitė lyginant su spalio mėn. galiojusioje šilumos kainoje įskaičiuota rugpjūčio mėn. gamtinių dujų kaina, todėl įtakos perskaičiuotai galutinei lapkričio mėn. šilumos kainai neturėjo.

Lapkričio mėn. šilumos kainos perskaičiavime yra taikoma Komisijos skelbiama mazuto rinkos kaina, kuri nuo balandžio mėn. nesikeičia. Mazuto kaina neturėjo įtakos perskaičiuotai lapkričio mėn. šilumos kainai.

Bendrovė rugsėjo mėn. biokuro biržoje įsigijo biokuro už 147,07 Eur/tne t.y. 22,7 proc, brangesne nei rugpjūčio mėn. biokuro biržoje pirkto biokuro kaina 119,88 Eur/tne, kuri buvo taikoma skaičiuojant spalio mėn. šilumos kainą. Dėl 22,7 proc. brangesnio biokuro lapkričio mėn. šilumos kaina išaugo 1,2 proc.

Pagrindinė priežastis nulėmusi šilumos kainos augimą, tai 2,4 karto išaugusi lapkričio mėn. aukcione pasiūlytos supirkti šilumos iš nepriklausomų gamintojų vidutinės kainos išaugimas.

AB ,,Klaipėdos energija” šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų superka vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, nustatyta tvarka ir prioritetais. Nepriklausomi šilumos gamintojai dalyvaudami šilumos supirkimo aukcionuose kainą nustato laisvai savo nuožiūra, tačiau visais atvejais siūloma kaina negali būti didesnė nei AB ,,Klaipėdos energija” skelbiamos atitinkamo mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, nustatytos pagal Supirkimo tvarkos 10 punktą. Bendrovė negali įtakoti nepriklausomų šilumos gamintojų kainų ir privalo supirkti visą šilumą, jei jų siūlomos kainos neviršija bendrovės palyginamųjų šilumos gamybos kainų. 2017 m. lapkričio mėn. aukcione  nepriklausomų gamintojų pasiūlytos šilumos kainos pateiktos 1 pav.

 

1 pav.

 

2017 m. lapkričio mėn.  AB ,,Klaipėdos energija“ paskelbė palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas-2,78 ct/kWh (žr. 1 pav.) t. y. viršutinę ribą, už kurią  bendrovė lapkričio mėn. gali supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Lapkričio mėn. paskelbtos palyginamosios sąnaudos buvo 6,9 proc. didesnės nei skelbtos spalio mėn. Šilumos supirkimo aukcione dalyvavo 6 nepriklausomi gamintojai. Visi nepriklausomi gamintojai, išskyrus UAB ,,Fortum Klaipėda“, šilumą gamina degindami biokurą ir tik minėtas nepriklausomas gamintojas šilumą gamina degindamas komunalines atliekas. Aukcione taip pat dalyvavo ir AB ,,Klaipėdos energija“ siūlydama šilumą pagamintą biokuro katilais už 1,24 ct/kWh kainą. Dėl išaugusios biokuro kainos bendrovės lapkričio mėn. siūlomos šilumos, pagamintos biokuro katilais, kaina  6 proc. didesnė nei spalio mėn. siūloma kaina, tačiau, kaip matyti iš 1 pav., bendrovės siūloma kaina buvo pati mažiausia tarp visų kitų nepriklausomų gamintojų, kurie degina biokurą.

Nepriklausomų gamintojų lapkričio mėn. aukcione siūlomų šilumos kainų pokytį, lyginant su spalio mėn. aukciono šilumos kainomis, pateikiame 1 lentelėje.

1 lentelė

2017 m. lapkričio mėn. šilumos supirkimo aukcione dalyvavusių nepriklausomų šilumos gamintojų kainų palyginimas

 

2017 m. lapkritis 2017 m. spalis Pokytis
Absl. %
Vidutinė pirktos šilumos kaina,  ct/kWh 2,70 1,13 1,57 138,9
AB ,,Home group” 1,99 0,00 1,99 0,0
UAB ,,Pramonės energija” 2,69 0,00 2,69 0,0
AB ,,Klaipėdos baldai” 2,22 0,89 1,33 149,4
UAB ,,Fortum Klaipėda” 2,75 1,15 1,60 139,1
UAB ,,Miesto energija” 2,68 1,08 1,60 148,1
AB ,,Klaipėdos mediena” 1,89 0,00 1,89 100,0
AB ,,Klaipėdos energija” 1,24 1,17 0,07 6,0

 

Lapkričio mėn. šilumos poreikis viršija nepriklausomų šilumos gamintojų siūlomos parduoti šilumos kiekius, todėl, vadovaujantis Šilumos supirkimo aprašo nuostatomis, bendrovė superka visą nepriklausomų šilumos gamintojų siūlomą šilumą. Kaip matyti iš 1 lentelės, brangiausiai šilumą pardavė UAB ,,Fortum Klaipėda“ . Šio gamintojo lapkričio mėn. siūloma šilumos kaina, lyginant su spalio mėn. aukcione pasiūlyta šilumos kaina, išaugo 2,4 karto. Kadangi šio nepriklausomo gamintojo pasiūlytas šilumos kiekis  sudarė 73,8 proc. viso pasiūlyto supirkti šilumos kiekio, tai ženkliausiai įtakojo į vidutinės superkamos šilumos kainos išaugimą. UAB ,,Fortum Klaipėda“ 2016 m. lapkričio mėn. šilumos supirkimo aukcione pasiūlyta šilumos kaina 2,38 ct/kWh. t. y. 13,4 proc. žemesnė nei nepriklausomas šilumos gamintojas pasiūlė š. m. lapkričio mėn. aukcionui.

2,4 karto išaugusi lapkričio mėn.  superkamos šilumos kaina, lyginant su 2017 m. spalio mėn. vidutine superkamos šilumos kaina, įtakojo 23,4 proc. į galutinės šilumos kainos augimą.

Šiuo metu AB „Klaipėdos energija“ eksploatuoja du biokuro katilus su kondensaciniu ekonomaizeriu, kurių bendra šiluminė galia siekia 20 MWh.  Tai padeda jau nuo katilų paleidimo dienos – 2014 metų  išlaikyti žemiausią šilumos kainą Lietuvoje nešildymo sezono metu. Norint stabilizuoti šilumos kainas Klaipėdoje ir šildymo periodo metu, bendrovė planuoja  pastatyti dar 30 MW galios biokurą deginančius katilus : Klaipėdos rajoninėje katilinėje planuojama pastatyti 20 MW, o Lypkių rajoninėje katilinėje 10 MW. Šių katilų statybos finansavimui planuojama gauti ES paramos lėšas, kurioms jau pateiktos paraiškos, o Lypkių rajoninės katilinės biokuro katilo statybai jau atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir parinktas rangovas.