Gaukite iki 10 000 eurų paramą šildymo sistemos pakeitimui!

Gaukite iki 10 000 eurų paramą šildymo sistemos pakeitimui!

AB „Klaipėdos energija“ kviečia Klaipėdos ir Gargždų m. individualių ir daugiabučių namų gyventojus kreiptis į bendrovę ir gauti finansinę paramą keičiant esamą iškastinio kuro (dujos, anglys, skalūnai, durpės) šildymo sistemą į centralizuotai tiekiamos šilumos sistemą.

Vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. D1-492 Aplinkos ministro įsakymu dėl klimato kaitos programos subsidijų, Jūs galite atsisakyti iškastinio kuro ir prisijungti prie ekologišką energiją tiekiančių AB „Klaipėdos energija“ centralizuotų šilumos tinklų.

Siūlome pasinaudoti Valstybine subsidija ir išnaudoti puikią progą atsinaujinti savo šilumos ūkį, turėti naują, modernų bei energiją taupantį šilumos punktą su galimybe reguliuoti naudojamos šilumos kiekį.

Maksimalus subsidijos dydis vieno ar dviejų butų namui – 2 500 Eur, daugiabučiui namui – 10 000 Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Prijungiami ne naujesni kaip 5 metų ir iškastinį kurą naudojantys pastatai.

Tinkamomis finansuoti išlaidos yra automatizuotų šilumos punktų įrengimas ir energetinio naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. Bendrovė, įvertinus technines galimybes, įsipareigoja nutiesti šilumos tiekimo vamzdyno atšaką iki gyvenamojo namo savomis lėšomis.

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pritarė projekto įgyvendinimui.

Programa yra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu 2021-2030 m. Atsisakant iškastinio kuro siekiama 40% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį visoje energetikoje iki 32 proc.

Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose arba konkurencinėse zonose.

Daugiau informacijos suteiksime telefonu ar el. paštu:

Klientų aptarnavimo centro vadovas Virginijus Zutkis, (8 46) 39 27 50, [email protected]

Veiklos aptarnavimo centro vadovas Egidijus Preibys, (8 46) 39 22 12, [email protected]