E-paslaugos savitarnos naudojimo taisyklės

AB „Klaipėdos energija“ elektroninės savitarnos svetainės E-paslauga naudojimo taisyklės

2018 m. birželio 1 d.

Bendrosios nuostatos

 1. AB „Klaipėdos energija“ elektroninės savitarnos svetainės epaslaugos.klenergija.lt (toliau E-paslauga) naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi E-paslauga sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę. Šalimis šių Taisyklių atžvilgiu laikytini Klientai, gaunantys E-paslaugą ir AB „Klaipėdos energija”.
 2. Šiose Taisyklėse asmuo, kuris naudojasi AB „Klaipėdos energija” teikiamomis paslaugomis (rašytinės sutarties pagrindu arba konkliudentiniais veiksmais, kai, nors ir nesudaryta rašytinė sutartis, asmuo faktiškai naudojasi AB „Klaipėdos energija” paslaugomis), vadinamas Klientu. Naudotoju vadinamas asmuo, kuris faktiškai naudojasi E-paslauga: tai gali būti Klientas ar jo įgaliotas asmuo (nepaisant to, ar išduotas ir AB „Klaipėdos energija” pateiktas formalus įgaliojimas), arba asmuo, ketinantis ateityje naudotis AB „Klaipėdos energija” paslaugomis, arba bet kuris trečiasis asmuo. Klientu gali būti juridinis arba fizinis asmuo, Naudotoju – tik veiksnus fizinis asmuo. Klientu ir Naudotoju gali būti tas pats asmuo;
 3. E-paslauga – tai su AB „Klaipėdos energija“, įmonės kodas 140249252, buveinė Danės g. 8, Klaipėda (toliau – Klaipėdos energija) teikiamų šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų Klientui administravimu E-paslaugos savitarnoje susijusios paslaugos;
 4. Naudotojas ir Klientas, prisijungdamas prie E-paslauga ir ja naudodamasis bei paspaudęs mygtuką „Patvirtinti“, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis, jų nuostatas suprato ir laisva valia įsipareigoja jų laikytis. Naudotojas ar Klientas negali naudotis E-paslauga, jeigu nėra susipažinęs su šių Taisyklių turiniu arba nesutinka su juo.

Paslaugų teikimas

 1. Klientas, prisijungęs prie E-paslauga, gali:
  1. matyti informaciją apie Klaipėdos energija teikiamų paslaugų einamąją sąskaitą, mokėtiną sumą, sąskaitų istoriją;
  2. deklaruoti Klaipėdos energija teikiamų paslaugų rodmenis;
  3. matyti deklaruotų Klaipėdos energija teikiamų paslaugų rodmenų istoriją;
  4. gauti informacinius pranešimus iš Klaipėdos energija;
  5. „Mano paskyra“ kortelėje peržiūrėti savo mokėtojo kontaktinius duomenis;
  6. atnaujinti E-paslaugos naudotojo kontaktinę informaciją;
 2. Naudotojas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją (tarp Naudojo ir Klaipėdos energija susiklosčiusius teisinius santykius), gali atlikti visus arba tik dalį veiksmų, nurodytų Taisyklių 5 punkte.
 3. Kiekvieną kartą jungiantis prie E-paslaugos, Naudotojas privalo būti autentifikuojamas.
 4. Prie E-paslauga galima prisijungti šiais būdais:
  1. juridiniai asmenys nurodant naudotojo vardą ir slaptažodį – tik turint rašytinę paslaugų teikimo sutartį su Klaipėdos energija; Naudotojo vardas ir slaptažodis komplekte vadinami Prisijungimo duomenimis;
  2. fiziniai asmenys nurodant naudotojo vardą ir slaptažodį – tik pateikus elektroninę registracijos anketą e-paslaugos svetainėje. Naudotojo vardas ir slaptažodis komplekte vadinami Prisijungimo duomenimis.
 5. Klientas bet kuriuo metu gali pasikeisti slaptažodį. Slaptažodis turi būti sudarytas iš min. 10 simbolių, tarp kurių turi būti bent viena didžioji ir mažoji raidės.
 6. Jei E-paslauga naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Kliento vardu (autentifikuotas kaip Klientas), laikoma, kad visi tokio prisijungimo metu atlikti veiksmai yra atlikti paties Kliento. Klientas prisiima tokių veiksmų atlikimo riziką. Klaipėdos energija neatsako už neteisingos informacijos pateikimą, veiksmus su asmens duomenimis ar kitas iš tokio prisijungimo kylančias pasekmes.
 7. Klientas, kuris yra juridinis asmuo, dėl E-paslaugos naudojimo, turi teisę sudaryti įgaliojimus, kurių pagrindu tretiesiems asmenims (to juridinio asmens darbuotojams ar paslaugų tiekėjams, ar kitiems asmenims) suteikiamos teisės atstovauti Klientą E-paslaugoje, tai reiškia – atlikti visus E-paslaugoje galimus atlikti veiksmus Kliento vardu. Įgaliojimai sudaromi tokia tvarka:
  1. Klientas, atvykęs į Klientų aptarnavimo centrą ir pateikęs įgaliojimus, tiek elektroniniu, tiek rašytiniu formatu, Klientų aptarnavimo centro darbuotojui(-ai), gali prašyti Klaipėdos energija sukurti E-paslaugos prieigą tretiesiems asmenims;
  2. sudarant įgaliojimą, nurodomi šie įgaliojamojo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. pašto adresas. Taip pat nurodoma įgaliojimo galiojimo data (nuo – iki);
  3. Klientas įsipareigoja atšaukti išduotą įgaliojimą nedelsiant, jeigu asmeniui, kuriam išduotas elektroninis įgaliojimas (įgaliotiniui) atšaukiamos teisės veikti Kliento vardu. Įgaliojimas atšaukiamas redaguojant įgaliojimo galiojimo datą: nurodant galiojimo datą, sutampančią su redagavimo dienos data.
 8. Klientas atsako ir privalo užtikrinti, kad elektroninius įgaliojimus sudarantys asmenys turėtų tam reikiamas teises. Klientas taip pat atsako ir privalo užtikrinti tinkamo teisinio pagrindo buvimą asmens duomenų perdavimui Klaipėdos energijai naudojantis E-paslauga (pavyzdžiui, turėti rašytinius įgaliotinių sutikimus perduoti jų asmens duomenis Klaipėdos energijai). Jeigu Klientas nesilaiko šio punkto reikalavimų, Klientas įsipareigoja atlyginti visus Klaipėdos energijai ir tretiesiems asmenims dėl to kilusius nuostolius. Už šiame punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą Klaipėdos energija gali apriboti Kliento (įskaitant visus jo įgaliotus asmenis) naudojimąsi E-paslauga.
 9. Klientas atsako už visų savo įgaliotų (tiek įgaliotų tiesiogiai, tiek perįgaliotų) asmenų veikimą ar neveikimą E-paslaugoje.
 10. Klientai, kurie yra E-paslaugos savitarnos naudotojai, mokėjimo pranešimai, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai pateikiami tik elektroniniu būdu pateikiant per E-paslaugą.

Šalių teisės ir pareigos

 1. Klaipėdos energija:
  1. turi teisę keisti, pildyti E-paslaugos funkcionalumą ir siųsti Klientui ir Naudotojui informacinius pranešimus apie tokius pasikeitimus bei kitą su E-paslauga ir Klaipėdos energija veikla susijusią Klientui ir Naudotojui būtiną žinoti informaciją. Tokios informacijos pateikimas bet kokiais būdais nėra laikomas tiesiogine rinkodara;
  2. turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, apie tai paskelbiant E-paslaugoje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo E-paslaugoje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Klientas ar Naudotojas raštu nepraneša apie atsisakymą naudotis E-paslauga ir toliau naudojasi E-paslauga paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija;
  3. turi teisę registruoti visus veiksmus, atliekamus naudojantis E-paslauga. Šie įrašai prireikus gali būti panaudoti įrodyti atitinkamų Naudotojo veiksmų atlikimą arba neatlikimą;
  4. neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo e. savitarnos veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Klaipėdos energija valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį E-paslaugos veikimą. Klaipėdos energija jokiais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl savitarnos veiklos sutrikimų.
  5. įsipareigoja išregistruoti Klientą arba Naudotoją iš E-paslauga, gavus rašytinį jo prašymą;
  6. turi teisę išregistruoti Klientą arba Naudotoją iš E-paslaugos, kai jis nesinaudoja E-paslauga paslaugomis ilgiau nei 2 (dvejus) metus, arba kai Klaipėdos energija gauna įrodymais patvirtintą informaciją apie vieno Kliento pasikeitimą kitu (pvz., parduodamas objektas, kurio adresu teikiamos Klaipėdos energija paslaugos, ir su nauju objekto savininku sudaroma paslaugų teikimo sutartis).
 2. Naudotojas ir Klientas:
  1. įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių išsaugoti Prisijungimo duomenis ir kitus autentifikavimui naudojamus duomenis ir tinkamai juos naudoti prisiimant pilną riziką bei atsakomybę už visus veiksmus, atliktus e. savitarnoje;
  2. įsipareigoja nedelsiant pakeisti prisijungimo prie E-paslauga slaptažodį kilus bet kokio pobūdžio įtarimams, kad slaptažodį galėjo sužinoti ar panaudoti tretieji asmenys;
  3. supranta, kad tokiu atveju, jeigu Prisijungimo duomenys yra perduodami ar kitaip tyčia ar netyčia atskleidžiami trečiajam asmeniui (pavyzdžiui, parduodant objektą naujam savininkui), trečiasis asmuo gali prisijungti prie E-paslaugos, matyti visus joje esančius Kliento ir Naudotojo asmens duomenis ir atlikti Taisyklių 5 punkte nurodytus veiksmus. Griežtai draudžiama bet kokiais būdais atskleisti Prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims;
  4. įsipareigoja E-paslaugoje teikti tik teisingą informaciją;
  5. įsipareigoja pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei, kontaktinei informacijai) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atnaujinti šiuos duomenis E-paslaugoje;
  6. įsipareigoja atidžiai perskaityti Klaipėdos energija teikiamus dokumentus ir informaciją. Pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų teikiamoje informacijoje, privalo nedelsdamas informuoti apie tai Klaipėdos energija.
  7. turi teisę atsisakyti naudotis E-paslauga pateikdamas rašytinį prašymą Taisyklių 22 punkto nurodytais būdais (išskyrus telefonu) Klaipėdos energijai dėl išregistravimo.

Baigiamosios nuostatos ir ginčų sprendimas

 1. Visi Taisyklių priedai, įskaitant Asmens duomenų tvarkymą, laikomi sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi.
 2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Klaipėdos energija ir Naudotojo ar Kliento kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
 3. Ginčai gali būti sprendžiami ir neteismine tvarka žemiau nurodytose institucijose:
  1. Ginčai, susiję su vartotojų apsauga (taikoma tik fiziniams asmenims) – Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, Vilniaus g. 25, Vilnius, el. p. [email protected], svetainė www.vvtat.lt;
  2. Ginčai, susiję su paslaugų kaina – Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje, buveinė Verkių g. 25c, Vilnius, el. p. [email protected], svetainė www.regula.lt;
  3. Ginčai, susiję su asmens duomenimis – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, buveinė A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. p. [email protected], svetainė www.ada.lt.
 4. Visos teisės į E-paslaugą priklauso Klaipėdos energijai ir yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks e. savitarnoje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Klaipėdos energija sutikimo.
 5. Visais klausimais dėl naudojimosi e-paslauga ar teikiamų paslaugų prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected] (gyventojai), [email protected] (verslo klientai) arba skambinti telefonu tel. (8 46) 39 22 22.
 6. Taisyklės įsigalioja jų paskelbimo E-paslauga savitarnoje dieną ir galioja neterminuotai.
 7. Taisyklės parengtos 2018-06-01, priimta nauja redakcija 2018-08-11.