Paskirstymo metodai

AB „Klaipėdos energija“ nori supažindinti šilumos vartotojus su šilumos paskirstymo principais daugiabučiuose namuose ir šilumos paskirstymo metodų taikymo sąlygomis.

Centralizuotai tiekiama šiluma daugiabučiams namams išmatuojama ir apskaitoma šilumos apskaitos prietaisu, įrengtu daugiabučio namo įvade. Įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja į daugiabutį patiektą šilumos kiekį MWh (megavatvalandėmis) ir parodo, kiek per tam tikrą laikotarpį visas namas suvartojo šilumos energijos.

Įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos energijos kiekis turi būti paskirstytas, t. y. išdalytas tame pastate esantiems vartotojams. Šilumos paskirstymas gali būti atliekamas tik pagal Tarybos patvirtintus metodus.

Visa šilumos energija, kuri patenka į daugiabutį ir yra apskaityta įvadiniu apskaitos prietaisu, pagal funkcinį jos panaudojimą skirstoma į:

 • Šilumos energiją šildymui (tik šildymo sezono metu);
 • Šilumos energiją karštam vandeniui ruošti (šildymo ir nešildymo sezono metu);
 • Šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) (šildymo ir nešildymo sezono metu).

Šilumos paskirstymo schema:

Kas yra šilumos paskirstymo metodai?

Į pastatą patiektos šilumos energijos kiekis apskaitomas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu ir paskirstomas kiekvienam daugiabučio gyventojui pagal vieną iš Tarybos patvirtintų ar su Taryba suderintų metodų.

Šilumos paskirstymo metodas – Tarybos patvirtintos arba vartotojų parengtos ir su Taryba suderintos taisyklės, apibrėžiančios, kokiu būdu turi būti paskirstoma šilumos energija pastate. Kadangi tas pats įvadiniu apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos energijos kiekis gali būti paskirstomas skirtingai, labai svarbu, kad taikomas šilumos paskirstymo metodas kuo tiksliau atitiktų namo šilumos, karšto vandens tiekimo ir apskaitos sistemą, nes tik tuomet bus tiksliai nustatomas suvartotos šilumos butuose ir kitose patalpose kiekis.

Kiekviename metode nurodyta šilumos energijos paskirstymo tvarka priklauso nuo:

 • namo šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumų;
 • šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietos.

Šilumos paskirstymo metodas pasirenkamas daugiabučio butų (patalpų) savininkų susirinkime. Sprendimas priimamas savininkų balsų dauguma (50 proc. + 1 balsas).

Paskirstymo metodas privalo būti taikomas ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus, daugiabučio gyventojams sutarus. Jūs ar Jūsų atstovas apie šilumos paskirstymo metodo pasirinkimą / pakeitimą turite informuoti šilumos tiekėją.

Jeigu šilumos tiekimo sistema pastate yra netipinė ir netinka nė vienas iš Tarybos rekomenduojamų metodų Jūs turite teisę parengti individualų savo namo šildymo sistemos ypatumus atitinkantį metodą ir teikti jį derinti Tarybai.

Šaltinis: energetikosabc.lt

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 1

Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1

Gali būti taikomas, kai :

 • šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto;
 • visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų:

įrengtų lygiagrečiai, vienas iš kurių matuoja šilumos kiekį pastatui šildyti , kitas – karštam vandeniui , rodmenis;

įrengtų nuosekliai, vienas iš kurių matuoja šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, kitas – karštam vandeniui, rodmenis;

įrengtų nuosekliai, vienas iš kurių matuoja šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, kitas – pastatui šildyti, rodmenis;

 • bute ir (ar) kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

pagal karšto vandens suvartojimo normas;

 • pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis;
 • pastate įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai (saulės kolektoriai, šilumos siurbliai ir kt.), skirti pastato šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) dengti. Tokiu atveju pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka turi pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.

 Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8ef52231316011e69cf5d89a5fdd27cc

 

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 2

 

 Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai,  paskirstymo metodas Nr. 2

Gali būti taikomas, kai:

 • Šiluma vartotojams tiekiama iš pastato individualaus šilumos punkto;
 • Visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis;
 • Kiekviename pastato bute ir (ar) kitoje patalpoje įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui paruošti;
 • Pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka yra pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo;
 • Šilumos kiekis butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti bei karštam vandeniui paruošti nustatomas pagal buitinius šilumos skaitiklių rodmenis.

 Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c087440316011e69cf5d89a5fdd27cc

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3

Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3

Gali būti taikomas, kai :

 • šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto;
 • visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas:

pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, rodmenis;

pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų;

 • veikiantys buitiniai šilumos skaitikliai įrengti daugiau kaip 50 % pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos;
 • pastato karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynai (stovai):

įrengti butuose ir (ar) kitose patalpose;

įrengti pastato bendrojo naudojimo patalpose arba neįrengti;

 • šilumos kiekis butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti nustatomas:

pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis;

pagal maksimalius arba vidutinius energijos sąnaudų normatyvus būstui šildyti;

 • bute ir (ar) kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

pagal karšto vandens suvartojimo normas;

 • pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis;
 • pastato butams ir (ar) kitoms patalpoms taikoma tolygaus šildymo sąlyga;
 • pastate įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai (saulės kolektoriai, šilumos siurbliai ir kt.), skirti pastato šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) dengti (Metodo Nr. 3 C variantas). Tokiu atveju pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka turi pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo;
 • pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, atjungtų ar niekada nebuvusių prijungtais prie pastato bendrosios šildymo sistemos.

Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/654812a0323011e69cf5d89a5fdd27cc

 

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4

Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4

Gali būti taikomas, kai :

 • šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto;
 • visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui , rodmenis;
 • bute ir (ar) kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis;

pagal karšto vandens suvartojimo normas;

 • pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba506070316011e69cf5d89a5fdd27cc

 

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 5

Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodas Nr. 5

Gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu šilumos paskirstymo metodu (išskyrus šilumos paskirstymo metodus, kuriuose numatyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms nustatymo tvarka), kuriuo nustatomas šilumos kiekis pastatui šildymui, kai:

 • pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, atjungtų ar niekad nebuvusių prijungtais prie pastato bendrosios šildymo sistemos;
 • pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, turinčių atskirus šilumos įvadus, kurių šilumos skaitikliai įrengti prieš pastato įvadinį šilumos apskaitos prietaisą;
 • buitiniai šilumos skaitikliai įrengti mažiau kaip 50 proc. pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos;

Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cad0ecd0316011e69cf5d89a5fdd27cc

 

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 6

Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6

Gali būti taikomas su Komisijos rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais, kai:

 • šilumos kiekis pastatui šildyti nustatomas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti, rodmenis arba kai atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu matuojamas visas į pastatą patiektas šilumos kiekis, apskaičiuojamas pagal Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus;
 • veikiantys šilumos dalikliai yra įrengti ant daugiau kaip 50 proc. pastato butų ir kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos, šildymo prietaisų;
 • įrengti vieno tipo šilumos dalikliai;
 • šilumos dalikliai įrengti pagal parengtą projektą;
 • pastate yra butų ir (a)r kitų patalpų, atjungtų ar niekad nebuvusių prijungtais prie pastato bendrosios šildymo sistemos.

Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1428e59031f211e69cf5d89a5fdd27cc

 

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7

Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7

Gali būti taikomas, kai :

 • šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto;
 • visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, rodmenis;
 • bute ar kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

pagal karšto vandens suvartojimo normas;

 • pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis;
 • pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka yra pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo;
 • pastato karšto vandens tiekimo sistema yra su cirkuliacine linija (su karšto vandens cirkuliacija);
 • šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas taikant Metode Nr. 7 įtvirtintus vidutinius šilumos sąnaudų normatyvus cirkuliacijai.

Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc7e5ce0316011e69cf5d89a5fdd27cc

 

Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo tvarka

Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo tvarka

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.245547/DjAdmlhqBq

 Šilumos paskirstymo metodų vartotojams rengimo ir taikymo tvarka reglamentuota Valstybinės kainų ir Energetikos kontrolės komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. 03-178 patvirtintose taisyklėse.

Paskirstymo metodas  taikomas visam pastatui. Paskirstymo metodą pasirenka daugiabučio namo butų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85. straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Pasirinktas paskirstymo metodas turi būti taikomas ne mažiau kaip vienerius kalendorinius metus. Šilumos tiekėjas turi teisę atidėti paskirstymo metodo taikymą, jei tai susiję su papildomos informacijos surinkimu, apdorojimu, ar programinės įrango įdiegimu, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

Pastato bendraturčiams nepriėmus sprendimo dėl šilumos paskirstymo metodo, šilumos paskirstymo metodą parenka šilumos tiekėjas iš Valstybinės kainų ir Energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų. Vartotojai gali pasiūlyti ir pateikti Komisijai suderinti savo parengtą paskirstymo metodą, parengtą taikant Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisyklėse priimtus terminus ir žymėjimus.

Visą paskirstymo metodų tekstą galite rasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos žiniatinklyje adresu http://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Teisine-informacija/teis%C4%97s-aktai-pagal-sritis/silumos-sektorius.aspx

 

Mokėjimo tvarka

Mokėjimo tvarka

Klientai už jų būstams tiekiamą šilumą, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas atsiskaito kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Pavyzdžiui, už balandžio mėnesio šildymą reikia sumokėti iki gegužės mėnesio paskutinės dienos. Laiku neapmokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai.

Karšto vandens ir šilumos apskaitos rodmenis galima deklaruoti sąskaitose, internetu – bankų internetiniuose puslapiuose arba naudojantis e – paslauga, paskambinus į AB „Klaipėdos energija“ klientų aptarnavimo centrą telefonu (8 46) 392 222 arba elektroniniu paštu [email protected].

Mokėjimo vietos

Už paslaugas galite atsiskaityti:

 • „Lietuvos spauda“ kioskuose ir „Narvesen“ parduotuvėse.
 • AB „Lietuvos paštas“ filialuose.
 • UAB „Perlo paslaugos“ terminalų vietose.
 • PC „Maxima“ kasose.
 • Žemiau išvardintų bankų poskyriuose ir jų internetinės bankininkystės svetainėse: „SEB bankas“, „Swedbank“, „Luminor“, „Danske bank“,  Šiaulių bankas, Medicinos bankas.
 • Lietuvos centrinės kredito unijos narėse kredito unijose (tik unijų nariams).
 • Naudojantis mokėjimų sistema „Viena sąskaita“. Daugiau informacijos www.vienasaskaita.lt

 

AB „Klaipėdos energija“ klientų aptarnavimo centras, informacija suteikiama telefonu (8 46) 392 222, elektroniniu paštu [email protected] (gyventojai), [email protected] (juridiniai asmenys).