Informacija

Informacija

Informuojame, jog AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Bendrovė), vykdydama LR ŠŪĮ 1 str. 2 d. 4 p., LR Teritorijų planavimo įstatymo 14 str. 5 d., Klaipėdos miesto bendrojo plano reikalavimus ir kitų teisės aktų nuostatas, tvarko duomenis apie nekilnojamąjį turtą esantį teritorijose, patenkančiose į atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų apimtį, su tikslu tiesti centralizuotus šilumos tinklus, įvertinti planuojamų statybų mastus ir šilumos poreikį, atlikti techninius-ekonominius skaičiavimus nutolusių nuo šilumos šaltinių objektų jungimo prie centralizuotos šildymo tiekimo sistemos tikslo pagrindimui. Bendrovė tvarko duomenis apie nekilnojamąjį turtą ir jo savininkus (nekilnojamojo turto išrašų duomenis), duomenis apie asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teiktus pasiūlymus sudaryti šilumos vartojimo sutartis bei jų sudarymą, ir kitus duomenis, kurių tvarkymą nustato teisės aktai.

Bendrovė pažymi, jog tvarko tik tuos duomenis ir tik apie tuos nekilnojamojo turto objektus, kurių tvarkymas yra būtinas aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti. Asmenų, su kuriais po pasiūlymo sudaromos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys, duomenys tvarkomi 10 metų po sutarčių nutraukimo (nepriklausomai nuo nutraukimo pagrindo). Asmenų, kuriems nesiūloma sudaryti sutarčių arba su kuriais tokios sutartys nėra sudaromos duomenys tvarkomi ne ilgiau nei reikia tikslams pasiekti (įprastai ne ilgiau nei 2 metus po jų gavimo). Teisės aktų numatytais atvejais duomenys gali būti teikiami valstybės ar vietos savivaldos institucijoms.

Bendrovė, vadovaudamasi Reglamento 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 14 str. 5 d. (b) ir (c) p., imasi tinkamų priemonių duomenų subjekto teisėms ir laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti ir informuoja duomenų subjektus apie tokį duomenų tvarkymą viešo paskelbimo būdu.

Informacija apie duomenų subjektų teises ir duomenų apsaugos pareigūno kontaktai nurodyti Bendrovės interneto svetainėje https://www.klenergija.lt/kontaktai/.