Nepriklausomas stebėtojų narys

Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario funkcijos:

 • nepriklausomas stebėtojų tarybos narys įsipareigoja vykdyti Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, kylančias iš taikytinų teisės aktų, Bendrovės įstatų, taip pat Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, Bendrovės stebėtojų tarybos darbo reglamento ir kitų Bendrovės vidaus dokumentų;
 • nepriklausomas stebėtojų tarybos narys įsipareigoja veikti tinkamai, efektyviai ir ekonomiškai bei vykdyti savo pareigas pagal aukščiausius profesionalumo standartus. Nepriklausomas vadybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos stebėtojų tarybos nario funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai;
 • nepriklausomas stebėtojų tarybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys turi šias pareigas:

 • Bendrovės, kitų Bendrovės organų ir Bendrovės akcininkų atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai;
 • būti lojaliu Bendrovei;
 • veikti Bendrovės ir visų jos akcininkų interesais;
 • saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją;
 • vengti interesų konfliktų tarp Bendrovės ir Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario (įskaitant trečiųjų asmenų, kurių naudai privalo veikti Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys) interesų;
 • savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti informacijos, kurią Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys sužinojo vykdydamas savo kaip Bendrovės stebėtojų tarybos nario funkcijas;
 • vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Bendrovės stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

 Dalyvavimas Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiuose

 • nepriklausomas stebėtojų tarybos narys privalo dalyvauti visuose stebėtojų tarybos posėdžiuose. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, atskirais atvejais negalintis tiesiogiai dalyvauti stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu;
 • nepriklausomas stebėtojų tarybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu  išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais, bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

Atlygis

 • už Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti 10 proc. Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygį, mokamą kartą per ketvirtį. Jei Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys yra išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu vietoj aukščiau numatyto atlygio Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui Bendrovė įsipareigoja mokėti 14 proc. Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygį, mokamą kartą per ketvirtį;
 • jei vykdant Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario funkcijas reikia patirti pagristų kelionės išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, kelionės, apgyvendinimo ne Bendrovės veiklos vietoje, transporto, maitinimo kelionės metu), susijusių su Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove;
 • atlygis už praėjusį mėnesį, kurio metu Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys vykdė stebėtojų tarybos nario veiklą, išmokamas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo to mėnesio;
 • nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui mokamą atlygį įskaičiuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos, išskyrus PVM. Visus Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario ar savo vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai numato kitą tvarką;
 • tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktus Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys turėtų įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią teikti šioje Sutartyje  numatytas paslaugas, Bendrovė Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui atlygį įsipareigoja mokėti tik turėdama Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario Bendrovei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal galiojančius teisės aktus leidžiančio pagal šią Sutartį vykdyti veiklą dokumento kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys privalo sumokėti pats, jeigu galiojantys teisės aktai nenustato kitaip.