Tipinių darbų ir paslaugų sąrašas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atliekamų darbų tipinis minimalių apimčių sąrašas

1. Kartą per savaitė atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra:
1.1. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;
1.2. nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;
1.3. namo šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal Užsakovo ar jo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
1.4. atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų veikimo bei jo plombų kontrolė ir šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ir ataskaitos pateikimas;
1.5. atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė.
2. Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:
2.1. atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
2.2. bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;
2.3. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų reguliavimas ir valymas;
2.4. šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
2.5. šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;
2.6. šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;
2.7. tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;
2.8. šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;
2.9. šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu);
2.10. tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;
2.11. šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaičius rodmenų nurašymas;
2.12. elevatoriaus tūtos išvalymas;
2.13. filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;
2.14. aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.
3. Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:
3.1. avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);
3.2. nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,5 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) statybinių konstrukcijų ardymas ir atstatymas vykdomas Užsakovo lėšomis;
3.3. vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
3.4. kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorių pakeitimas vykdomas Užsakovo lėšomis);
3.5. kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorių pakeitimas vykdomas Užsakovo lėšomis);
3.6. blogai šylančių radiatorių ir vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto;
3.7. optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal Užsakovo ar jo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.