Prisijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų

Prašymas prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų

Pastato savininkas (statytojas, užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo, turi užpildyti elektroninę paraišką per klientų savitarnos svetainę čia.

Informacija dėl prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų teikiama telefonais: +370 699 85 180, +370 678 72 971.

PRISIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO KLAIPĖDOS IR GARGŽDŲ MIESTUOSE – LAUKO ŠILUMOS TINKLŲ ĮVADO ĮRENGIMAS

 1. ĮVADO STATYBA STATYTOJO LĖŠOMIS, SU AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ PASIRAŠANT KETINIMŲ PROTOKOLĄ APIE TO ĮVADO PIRKIMĄ.

Objekto savininkas, būdamas, kaip nurodyta Statybos leidime, pastato bei šilumos trasos įvado statytoju, įsirengia, įteisina ir įregistruoja šilumos tinklų įvadą savo lėšomis, o AB „Klaipėdos energija“ Ketinimo protokolu, įsipareigoja nupirkti teisiškai įregistruotą šilumos tinklų įvadą už Valstybės įmonės Registrų centro nustatytą vidutinę rinkos kainą.

Ketinimo protokolo sudarymui reikalingi dokumentai:
1) Statytojo laisvos formos prašymas paruošti Ketinimo protokolą, nurodant įmonės rekvizitus;

2) Žemės sklypo nuosavybės dokumentai, (pirkimo – pardavimo arba nuomos sutartis (kopija));

3) Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto (žemės) registro centrinio duomenų banko išrašas;
4) Techninis projektas;
Šilumos tinklų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui pateikiami dokumentai:

 • Turto savininko ar jo įgalioto asmens Prašymas nupirkti šilumos tinklų įvadą;
 • Kadastrinių matavimų byla ir nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (VĮ Registrų centro išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
 • Įrengtų šilumos tinklų vykdomoji dokumentacija (VEI pažyma, projektinė dokumentacija su žyma „Taip pastatyta“, geodezinė nuotrauka, statybos darbų žurnalas, šiluminės trasos pasas ir kt.) bei statinio statybos užbaigimo Aktas ar Deklaracija;
 • Žemės sklypo nuosavybės ar nuomos teisę patvirtinantis pažymėjimas su papildomai nurodytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis – servitutais, suteikiančiais teisė aptarnauti požemines komunikacijas;
 • Įmonės registracijos pažymėjimas (kopija);
 1. ĮVADO STATYBA AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ LĖŠOMIS, PASIRAŠANT JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTĮ.

AB „Klaipėdos energija“ gali įrengti šilumos tinklų įvadą savo lėšomis, pagal AB „Klaipėdos energija“ nustatytus terminus ir kitus, pasirašomoje Jungtinės veiklos sutartyje, numatytus šalių įsipareigojimus.

 • Jungtinės veiklos sutarties sudarymui pateikiami dokumentai (kai numatomi pajungti nauji vartotojai):
  1) Kliento laisvos formos prašymas, įrengti šilumos tinklų įvadą, bei tam tikslui paruošti Jungtinės veiklos sutartį;
  2) Įmonės registracijos pažymėjimas (kopija);
  3) Įmonės rekvizitai;
  4) Žemės pirkimo – pardavimo arba nuomos sutartis (kopija);
  5) VĮ Registrų centro išduota Nekilnojamojo turto (žemės) registro centrinio duomenų banko išrašas;
  6) Žemės sklypo ribų planas (kopija);
  7) Lauko šilumos tinklų ir šildymo sistemų techniniai projektai (kopijos);
  8) Statybos leidimas (kopija).
 • Jungtinės veiklos sutarties sudarymui pateikiami dokumentai (kai, renovuojant senus daugiabučius, numatoma vietoje žemų parametrų šilumos įvadų sumontuoti aukštų parametrų šilumos įvadus):
 • Namą administruojančio subjekto laisvos formos Prašymas Klaipėdos energijai įrengti aukštų parametrų šilumos įvadą ir tam tikslui paruošti Jungtinės veiklos sutartį. Prašyme privalo būti nurodyti šilumos punkto įsirengimo ir šiluminės energijos naudojimo pradžios terminai.
 • Pastato (gyv. namo) patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriame būtų užfiksuota daugiau kaip 50% šių savininkų valia įsirengti naują šilumos punktą (skiriant tam konkrečią patalpą) ir namą administruojančio subjekto įgaliojimas jų vardu pasirašyti Jungtinės veiklos sutartį dėl aukštų parametrų įvado įrengimo.
 • Žemės sklypo (jeigu jis yra suformuotas) nuosavybės dokumentų kopija ir jų savininkų sutikimas šiame sklype nutiesti šilumos įvadą bei pasirašyti servituto sutartį.
 • VĮ Registrų centro išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuriame nurodyti visi to pastato turtiniai vienetai ir įvardinti jų savininkai.
 • I-mo aukšto ar rūsio planas su Šilumos mazgo patalpos dislokacija.
 • Projektavimo sąlygos šilumos įvado statybai (kartu su šilumos tinklų schema ir numatoma pasijungimo vieta).

Pasirašius Jungtinės veiklos sutartį ir atlikus tam būtinus šalių įsipareigojimus, AB „Klaipėdos energija“ inicijuoja šilumos įvado statybos darbų pirkimą, nustatyta tvarka įteisina ir savo vardu įregistruoja pastatytą inžinerinį statinį (šilumos tinklų įvadą).

Išskirtiniais atvejais šilumos tinklų įvado įrengimas apsprendžiamas atskira tvarka.

Informacija dėl ketinimo protokolo ar Jungtinės veiklos sutarties sudarymo teikiama telefonais: +370 610 62 081, +370 601 18 346.

E-paraiškos

AB „Klaipėdos energija“ priima elektronines paraiškas per klientų savitarnos svetainę čia. Elektroninės paraiškos pildomos numatant šiuos darbus:

 1. šilumos punkto rekonstrukcija;
 2. šildymo sistemos rekonstrukcija;
 3. šilumos punkto, šildymo sistemos rekonstrukcija;
 4. šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija;
 5. šilumos punkto, šildymo ir vėdinimo sistemų rekonstrukcija;
 6. šilumos punkto, šildymo, vėdinimo ir karšto vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija;
 7. šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija įdiegiant vėdinimo kontūrą;
 8. šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija įdiegiant saulės kolektorių su akumuliacine talpa karštam vandeniui ruošti kontūrą;
 9. šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija įdiegiant saulės kolektorių su akumuliacine talpa šildymui ir karštam vandeniui ruošti kontūrus;
 10. šildymo sistemos atskyrimas nuo bendros šildymo sistemos ir naujo atskiro šilumos punkto įrengimas;
 11. naujai projektuojami šilumos tiekimo tinklai. Nauja statyba;
 12. šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija;
 13. rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Rekonstruojamas šilumos punktas;
 14. rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Rekonstruojamas šilumos punktas, šildymo sistema;
 15. rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Rekonstruojamas šilumos punktas, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos;
 16. rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Rekonstruojamas šilumos punktas, šildymo, vėdinimo ir karšto vandens tiekimo sistemos;
 17. rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Rekonstruojamas šilumos punktas, šildymo, vėdinimo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Įdiegiamas vėdinimo kontūras;
 18. šilumos tiekimo tinklų iškėlimas;
 19. gatvės rekonstrukcija. Numatomas šilumos tiekimo tinklų išsaugojimas;

Paraiškos priimamos ir sąlygos išduodamos tik tuo atveju, kai yra aiškiai išdėstyta situacija ir pridėti visi reikalingi dokumentai bei projektai (reikiamų dokumentų sąrašas gali būti keičiamas atsižvelgiant į numatomus projektavimo darbus).

Po paraiškos pildymo ją išsaugojus bus suteikiamas unikalus paraiškos UUID kodas, prašome jį įsiminti, kadangi norint redaguoti ar papildyti jau įvestą paraišką bus reikalinga pateikti paraiškos UUID kodą.

Kilus klausimams dėl prisijungimo sąlygų pildymo ir išdavimo, prašome kreiptis į AB „Klaipėdos energija“ vartotojų priežiūros grupę telefonu +370 699 85 180