Vyksta atranka į nepriklausomus stebėtojų tarybos narius

Vyksta atranka į nepriklausomus stebėtojų tarybos narius

Klaipėdos miesto savivaldybės valdomoje įmonėje – akcinėje bendrovėje „Klaipėdos energija“, juridinio asmens kodas 140249252, adresas: Danės g. 8, LT 92109, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.klenergija.lt (toliau – Bendrovė):

1. Skelbiama atranka į Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje arba turinčio kompetenciją finansų srityje (finansų valdymo, finansų analizės ar audito), vietą.

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

AB „Klaipėdos energija“ Danės g. 8, LT92109, Klaipėda. Darbo laikas: I-IV 7:00 –16:00, V 7:00–13:30;

2.2. elektroniniu paštu [email protected], nurodant laiško dalyką „Stebėtojų tarybos nario atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Danės g. 8, LT 92109, Klaipėda.

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, nuostatomis ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-146 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašu.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomus narius:

Iki Bendrovės stebėtojų tarybos, sudarytos 2019-08-21, 4 (ketverių) metų laikotarpiui, kadencijos pabaigos.

5. Kandidatai į Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomus turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomus narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. turi nebūti Bendrovės atranką inicijuojančio subjekto (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija) ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

6.2. turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš Bendrovės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

6.3. turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

6.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Bendrovės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

6.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į Bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.6. turi nebūti Bendrovės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos Bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

6.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija) valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

7. Kandidatai kompetencijai strateginio planavimo ir valdymo srityje turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau, kaip 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo srityje patirtis;

7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Kandidatai kompetencijai finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

8.1. turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis;

8.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

8.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

8.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

9. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

9.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

9.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

9.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

9.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

9.5. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

9.6. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7, 8 punktuose nurodytus specialiuosius reikalavimus;

9.7. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

10. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2020 m. kovo 25 d.

11. Bendrovės kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Kęstutis Zigmantavičius, [email protected], tel. (8 46) 392 245;

2) Pavaduojantis asmuo Simonas Vainorius, [email protected], tel. (8 46) 392 243.

12. Kita informacija:

12.1. Atranką inicijuojantis subjektas (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija) prieš skiriant kandidatą į Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, turi teisę kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją.

12.2. Bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui nustatytinas 10 proc. Bendrovės vadovui nustatyto darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui.

12.3. Bendrovės strategijos santrauka, akcininko lūkesčių raštas ir stebėtojų tarybos nario veiklos sutarties projektas skelbiami Bendrovės internetinėje svetainėje.

PRIDEDAMA:

  1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
  2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).
  3. Sutartis dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos (skelbimo 3 priedas)