Veiklos rezultatai

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2017 m. RAS ataskaitų

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2016 m. RAS ataskaitų

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2015 m. RAS ataskaitų

AB „Klaipėdos energija“ reguliavimo apskaitos politika 

 

2017 m. šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, EUR

Audituota

 
Sąnaudų straipsniai                    Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas) Rezervinės galios užtikrinimas Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 1245794 655 4018 824
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 8880802 379 2477 492
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 439429 22 253980 30
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 54746 3 47572 4
VI1. Kitos kintamos sąnaudos 36173 1 7 1
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 9236 0 3 1
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 896902 8004 1269148 72828
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 734991 175302 605450 32717
VIII. Personalo sąnaudos 2843179 436033 1721687 414277
IX. Mokesčių sąnaudos 150482 42164 550101 273
X. Finansinės sąnaudos 34345 141 900 183
XI. Administracinės sąnaudos 58607 1739 11201 2199
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 0 0 0 353556
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 63195 4708 44683 8330
XV. Nepaskirstomos sąnaudos
XVI. Iš viso 26660052 669150 4511227 885714

 

Bazinės šilumos kainos sąnaudų suvestinė

AB „Klaipėdos energija“ bazinės šilumos kainos nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.O3-422 ir galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Iš viso Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Patiekta šilumos į tinklą tūkst. MWh 1.014,6 1.014,6
1.1 pagaminta šilumos savo šaltiniuose tūkst. MWh 777,6 777,6
1.2 perkama šiluma tūkst. MWh 237,0 237,0
2. Technologiniai perdavimo nuostoliai tūkst. MWh 124,3 124,3
3. Šiluma savo reikmėms tūkst. MWh 5,8 5,8
4. Šilumos naudingas pardavimas tūkst. MWh 884,5  884,5 884,5 884,5
5. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 180.095,4 178.815,4 1.280,0
5.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 134.453,6 134.453,6
5.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 4325,0 3144,6 1180,4
5.4. Vanduo technologijai tūkst. Lt 481,7 382,1 99,6
5.5. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt 40.835,1 40.835,1
6. Pastoviosios sąnaudos tūkst. Lt 29.915,8 15.082,0 12.181,5 2.652,3
6.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 7.056,7 2.606,2 2.290,7 2.159,8
6.1.1. remonto sąnaudos tūkst. Lt 2.622,9 1.606,0 1.016,9
6.2. Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Lt 6.471,9 2.856,8 3.615,1 0
6.3. Darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Lt 10.246,3 6.691,9 3.178,8 375,6
6.4. Socialinio draudimo įmokos tūkst. Lt 3.174,4 2.073,2 984,8 116,4
6.5. Mokesčiai tūkst. Lt 2.602,0 676,6 1.924,9 0,5
6.6. Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt 364,5 177,3 187,2
7. Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 3.931,6 2.297,0 1.537,4 92,7
8. Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos perdavime tūkst. Lt 1132,3
9. Technologinių nuostolių sąnaudos perdavime tūkst. Lt 24.265,3
10. Būtinosios sąnaudos iš viso*: tūkst. Lt 213.942,8 196.194,4 40.396,5 2.745,0
10.1. pajamos gautos iš konkurencinių vartotojų tūkst. Lt
11. Savikaina ct/kWh 24,19 19,34 4,57 0,31
12. Pelnas tūkst. Lt 5.210,0 1.871,5 3.201,0 137,2
12.1 Pelno norma % 2,4
13. Būtinosios pajamos** tūkst. Lt 219.152,8 198.065,9 43.597,5 2.882,2
14. Nustatyta kaina ct/kWh 24,78 19,52 4,93 0,33

 

DUOMENYS APIE ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

Straipsnio pavadinimas Mato Vnt. Metai
2017 2016 2015
Veiklos pajamos tūkst. EUR 55,5 56,6 59,6
Veiklos sąnaudos tūkst. EUR 39,6 35,8 32,7

 2017 m.  karšto vandens tiekimo sąnaudos, Eur

Audituota

Sąnaudų straipsniai

Karšto vandens

tiekimas

I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 23
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 14
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 1
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 12470
IV1 Kitos kintamosios sąnaudos 0
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 3985
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 1727
VIII. Personalo sąnaudos 5260
IX. Mokesčių sąnaudos 10
X. Finansinės sąnaudos 5
XI. Administracinės sąnaudos 61
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 1223
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 87
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0
XVI. Iš viso 24864

 

2017 m.  šildymo sistemų einamosios priežiūros sąnaudos, Eur

Audituota

Sąnaudų straipsniai

Šildymo sistemų

einamoji priežiūra

I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 55
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 33
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 2
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0
IV1 Kitos kintamosios sąnaudos 0
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 1122
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 3047
VIII. Personalo sąnaudos 52354
IX. Mokesčių sąnaudos 133
X. Finansinės sąnaudos 11
XI. Administracinės sąnaudos 140
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 109
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 1094
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0
XVI. Iš viso 58100

Parama

2018 m.

Informacija dėl šildymo ir karšto vandens sistemų

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekamas vadovaujantis LR energetikos ministro 2009m. lapkričio mėn. 26d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašu ir priede patvirtintu šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašu ir darbų atlikimo periodiškumu.

Pastatų šildymo ir k.v. sistemų priežiūra yra vykdoma pagal pasirašytą Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (priežiūros) sutartį.

Informacija apie konkretaus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, pajamas, sąnaudas, atliktus darbus yra pateikiama gavus šilumos vartotojo paklausimą.

Dėl informacijos kreiptis:

  • tel. 8 (46) 39 22 59,  el. p. klenergija@klenergija.lt
  • tel. 8 (46) 39 27 25,  el. p. rajonine@klenergija.lt