Veiklos rezultatai

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2016 RAS ataskaitų

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2015 m. RAS ataskaitų

AB „Klaipėdos energija“ reguliavimo apskaitos politika 

 

2016 m. šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, EUR

Audituota

 
Sąnaudų straipsniai                    Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas) Rezervinės galios užtikrinimas Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 14 210 778,1 521,6 3 856,0 867,9
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 9 131 673,1 293,2 2 173,7 471,1
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 407 273,9 16,1 267 651,4 26,3
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 25 284,3 0,9 41 654,3 1,5
VI1. Kitos kintamos sąnaudos 71 808,1 1,9 14,8 3,3
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 6 508,7 0,2 1,6 0,3
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 909 638,4 8 517,0 1 299 604,1 79 053,2
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 483 809,5 114 112,1 605 023,4 52 388,6
VIII. Personalo sąnaudos 2 680 301,1 433 076,7 1 702 304,4 433 696,4
IX. Mokesčių sąnaudos 156 845,4 43 734,7 538 042,2 1 250,9
X. Finansinės sąnaudos 4 417,5 115,8 841,9 188,0
XI. Administracinės sąnaudos 82 630,0 2 899,1 21 848,2 4 152,9
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 0,0 0,0 243,8 382 197,1
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 37 202,6 3 548,4 43 812,6 9 880,3
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0,0 0,0 0,0 0,0
XVI. Iš viso 28 208 170,7 606 837,5 4 527 072,4 964 177,8

 

Bazinės šilumos kainos sąnaudų suvestinė

AB „Klaipėdos energija“ bazinės šilumos kainos nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.O3-422 ir galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Iš viso Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Patiekta šilumos į tinklą tūkst. MWh 1.014,6 1.014,6
1.1 pagaminta šilumos savo šaltiniuose tūkst. MWh 777,6 777,6
1.2 perkama šiluma tūkst. MWh 237,0 237,0
2. Technologiniai perdavimo nuostoliai tūkst. MWh 124,3 124,3
3. Šiluma savo reikmėms tūkst. MWh 5,8 5,8
4. Šilumos naudingas pardavimas tūkst. MWh 884,5  884,5 884,5 884,5
5. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 180.095,4 178.815,4 1.280,0
5.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 134.453,6 134.453,6
5.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 4325,0 3144,6 1180,4
5.4. Vanduo technologijai tūkst. Lt 481,7 382,1 99,6
5.5. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt 40.835,1 40.835,1
6. Pastoviosios sąnaudos tūkst. Lt 29.915,8 15.082,0 12.181,5 2.652,3
6.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 7.056,7 2.606,2 2.290,7 2.159,8
6.1.1. remonto sąnaudos tūkst. Lt 2.622,9 1.606,0 1.016,9
6.2. Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Lt 6.471,9 2.856,8 3.615,1 0
6.3. Darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Lt 10.246,3 6.691,9 3.178,8 375,6
6.4. Socialinio draudimo įmokos tūkst. Lt 3.174,4 2.073,2 984,8 116,4
6.5. Mokesčiai tūkst. Lt 2.602,0 676,6 1.924,9 0,5
6.6. Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt 364,5 177,3 187,2
7. Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 3.931,6 2.297,0 1.537,4 92,7
8. Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos perdavime tūkst. Lt 1132,3
9. Technologinių nuostolių sąnaudos perdavime tūkst. Lt 24.265,3
10. Būtinosios sąnaudos iš viso*: tūkst. Lt 213.942,8 196.194,4 40.396,5 2.745,0
10.1. pajamos gautos iš konkurencinių vartotojų tūkst. Lt
11. Savikaina ct/kWh 24,19 19,34 4,57 0,31
12. Pelnas tūkst. Lt 5.210,0 1.871,5 3.201,0 137,2
12.1 Pelno norma % 2,4
13. Būtinosios pajamos** tūkst. Lt 219.152,8 198.065,9 43.597,5 2.882,2
14. Nustatyta kaina ct/kWh 24,78 19,52 4,93 0,33

 

DUOMENYS APIE ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

Straipsnio pavadinimas Mato Vnt. Metai
2016 2015 2014
Veiklos pajamos tūkst. EUR 56,6 59,6 64,1
Veiklos sąnaudos tūkst. EUR 35,8 32,7 28,2

 2016 m.  karšto vandens tiekimo sąnaudos, Eur

Audituota

Sąnaudų straipsniai

Karšto vandens

tiekimas

I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 25,2
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 13,8
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0,8
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 14570,2
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 3990,5
VI.I Kitos kintamosios sąnaudos 0
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 27773,5
VIII. Personalo sąnaudos 5662,7
IX. Mokesčių sąnaudos 14,5
X. Finansinės sąnaudos 5,6
XI. Administracinės sąnaudos 124,1
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 1358,0
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 56,2
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0
XVI. Iš viso 28594,9

 

2016 m.  šildymo sistemų einamosios priežiūros sąnaudos, Eur

Audituota

Sąnaudų straipsniai

Šildymo sistemų

einamoji priežiūra

I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 48,4
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 27,5
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 1,4
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 1209,7
VI.I Kitos kintamosios sąnaudos 0,1
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 2820,6
VIII. Personalo sąnaudos 46944,1
IX. Mokesčių sąnaudos 241,9
X. Finansinės sąnaudos 9,8
XI. Administracinės sąnaudos 223,1
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 173,7
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 1090,1
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0
XVI. Iš viso 55790,4

Parama

2017 m.

Informacija dėl šildymo ir karšto vandens sistemų

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekamas vadovaujantis LR energetikos ministro 2009m. lapkričio mėn. 26d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašu ir priede patvirtintu šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašu ir darbų atlikimo periodiškumu.

Pastatų šildymo ir k.v. sistemų priežiūra yra vykdoma pagal pasirašytą Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (priežiūros) sutartį.

Informacija apie konkretaus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, pajamas, sąnaudas, atliktus darbus yra pateikiama gavus šilumos vartotojo paklausimą.

Dėl informacijos kreiptis:

  • tel. 8 (46) 39 22 59,  el. p. klenergija@klenergija.lt
  • tel. 8 (46) 39 27 25,  el. p. rajonine@klenergija.lt