Informacija apie naujus šildymo metodus

Informacija apie naujus šildymo metodus

PRANEŠIMAS DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR NAUJŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ PATVIRTINIMO

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 2 dalimi, parengė ir patvirtino nutarimus „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo“, „Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo“, „Dėl Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo“, „Dėl Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo“, „Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo“, „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“, „Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo“, (toliau – Metodų).

Minėtais nutarimais galiojantys šilumos paskirstymo metodai  pripažįstami netekusiais galios.

Metodų tikslas – patobulinti šilumos paskirstymo reglamentavimą, padarant jį skaidresniu, tikslesniu, išsamesniu bei atitinkančiu šilumos vartotojų poreikius.

Metoduose numatyta:

 • Šilumos kiekio, suvartoto su nepaskirstytu karštu vandeniu, nustatymo ir paskirstymo tvarka. Šis šilumos kiekis skaičiuojamas, nepriskiriant jo prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti nešildymo sezono metu. Tokiu būdu įgyvendinama Įstatymo 15 straipsnio nuostata, numatanti, kad, nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate.
 • Siekiant, kad vartotojams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) kuo labiau atitiktų faktines pastato šilumos sąnaudas cirkuliacijai bei butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų galias, Metoduose reglamentuotos kelios šilumos kiekio cirkuliacijai nustatymo galimybės. Tuo atveju, kai pastate įrengtas vienas įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu skaičiavimo būdu. Taip pat pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai gali būti nustatomas eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus. Numatyta pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai vartotojams paskirstymo tvarka atsižvelgiant į butuose ar kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų projektines galias ir likusios (be vonių patalpų šildytuvų) cirkuliacinės sistemos dalies vamzdynų plotus. Reglamentuota šilumos nuostolių karšto vandens teikimo sistemoje paskirstymo tvarka, kai karšto vandens cirkuliacinė sistema pastate neįrengta, įrengta pastato bendrojo naudojimo patalpose arba apskaičiuojamas neigiamas šilumos kiekis cirkuliacijai.
 • Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant savavališką šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą, tai pat šilumos kiekį šildymui paskirstyti atskirai gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms.
 • Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.
 • Siekiant, kad šilumos paskirstymas pagal šilumos daliklių rodmenis taptų skaidresnis, paprastesnis ir suprantamesnis vartotojams, patobulintas Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6, atsisakant perteklinių ir praktiškai neįgyvendinamų nuostatų. Numatyta tolygaus šildymo sąlygą tikrinti vertinant ir koreguojant daliklių sąlyginių vienetų skaičių, tenkančių 1 m2 buto ar kitos patalpos naudingojo ploto ar 1 m3 tūrio. Šilumos kiekis šildymui paskirstomas proporcingai po tolygaus šildymo sąlygos patikrinimo pakoreguotiems daliklių rodmenims.
 • Metoduose aprašyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymo tvarka pagal projektines šildymo sistemos ir vamzdynų šilumos nuostolių galias arba šilumos poreikius.

Rengiant Metodus buvo įvertintos pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Metodai patobulinti.

Nustatyta, kad patvirtinti Metodai įsigalioja po 12 mėnesių nuo jų paskelbimo Teisės aktų registre.

Metodai buvo paskelbti  nuo 2016 m. birželio 13 d. iki 2016 m. birželio 16 d.

 1. Metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimas
 2. Nr. 1 Nutarimo projektas
 3. Nr. 2 Nutarimo projektas
 4. Nr. 3 Nutarimo projektas
 5. Nr. 4 Nutarimo projektas
 6. Nr. 5 Nutarimo projektas
 7. Nr. 6 Nutarimo projektas
 8. Nr. 7 Nutarimo projektas
 9. Nr. 8 Nutarimo projektas
 10. Nr. 9 Nutarimo projektas

AB „Klaipėdos energija“ informacija